Confianza
E-magazine

Prinsjesdagspecial 2020

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Ondernemen

03Woning, werk & inkomen

04Personeel

05Overig

01Voorwoord

Je bent het wellicht inmiddels van Confianza gewend: in de week na Prinsjesdag ontvang je traditiegetrouw de Prinsjesdagspecial in je mailbox. Prinsjesdag 2020 was dit jaar door corona anders dan anders. Dit e-magazine is gelukkig vertrouwd en hetzelfde gebleven!

Deze Prinsjesdagspecial bevat de voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld.

Zoals gebruikelijk lees je in deze special de meest relevante informatie van de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021 voor de mkb-ondernemer en zzp’er. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Om het overzichtelijk te houden, zijn de plannen gerangschikt over vier pagina’s.

1. Ondernemen
Van de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek tot wijzigingen in de vennootschapsbelasting; ook voor ondernemingen en ondernemers hebben wijzigingen in het Belastingplan 2021 de nodige gevolgen.
 
2. Woning, werk & inkomen
Onroerend goed en de eigen woning zijn zo'n beetje vaste thema's in de belastingplannen. Dit jaar is geen uitzondering. De versnelde verlaging van de hypotheekrenteaftrek gaat gestaag door en de wijzigingen in de overdrachtsbelasting zullen naar verwachting veel impact hebben. Starters (tot 35 jaar) worden namelijk volledig vrijgesteld en de koop door beleggers wordt juist meer belast.

3. Personeel
Aanpassingen in de werkkostenregeling en de gevolgen van de hogere bijtelling voor de elektrische auto zijn ook opgenomen in de plannen. Daarnaast eindigt het overgangsrecht per 31 december 2021 van de levensloopregeling. Plannen waar jouw personeel wellicht mee te maken gaat krijgen.

4. Overig
Het kabinet wil verduurzamen stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de milieuwetgeving voor. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en de energiebelasting. 

Eruit halen wat erin zit
Heb je na het lezen van de Prinsjesdagspecial nog vragen? Wil je meer informatie over een bepaald onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag. Eruit halen wat erin zit, noemen we dat.


Disclaimer - Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Confianza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.


Versie 16/9/2020
 

02Ondernemen

Op deze pagina van het e-magazine lees je dat het Belastingplan 2021 laat zien dat er enkele aanpassingen zijn in de tarieven. Omdat het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) in 2021 stijgt, kan het zinvol zijn nog dit jaar een (extra) dividenduitkering te doen. Ook de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek en de aanpassing van het tarief van de vennootschapsbelasting kunnen gevolgen hebben voor jouw onderneming. Alle informatie vind je hieronder.

Tarief aanmerkelijk belang box 2
Het tarief in box 2 is nu 26,25%. Vorig jaar was al bepaald dat het tarief met ingang van 2021 stijgt naar 26,9%. Hierin komt geen wijziging. Het tarief van 26,9% geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang. Lees meer


Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2020 is het lage vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 19% naar 16,5%. Het hoge tarief is 25% gebleven. Per 1 januari 2021 zouden die tarieven verder verlaagd worden naar 15%, respectievelijk 21,7%. Onlangs is echter besloten om af te zien van de verlaging van het hoge tarief. Dat blijft dus 25%. Het lage tarief gaat wel omlaag naar 15%. Lees meer


Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd. Dit wordt gecompenseerd door de verhoging van de arbeidskorting en de verlaging van de inkomstenbelasting. De maximale zelfstandigenaftrek in 2021 bedraagt € 6.670. Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd dan in het Belastingplan 2020 was opgenomen. Lees meer


Beperking verliesverrekening vennootschapsbelasting
Op dit moment kan een verlies één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts verrekend worden. Vanaf 2022 is het voornemen dat verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn. De verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) zijn tot een bedrag van € 1.000.000 aan belastbare winst verrekenbaar. Als de winst hoger is, zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere winst in een jaar verrekenbaar. Let op! Een wetsvoorstel moet nog worden ingediend.


Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Vanaf 2021 wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren door middel van een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als bedrijven investeringen doen in bedrijfsmiddelen, dan mogen zij een percentage van die investeringen in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Verdere details maakt het kabinet later bekend.


Gerichte vrijstelling voor omscholing
Door de coronacrisis benadrukt het kabinet het belang van scholing nog sterker. De gerichte vrijstelling voor scholing gaat vanaf 2021 ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid. Lees meer


Verduidelijking berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA of investeringsaftrek) is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang te bevorderen. De hoogte van de investeringsaftrek is afhankelijk van het jaarlijkse investeringsbedrag. De investeringsaftrek is sinds 2010 niet altijd een percentage van het investeringsbedrag, maar bij sommige investeringsbedragen een vast maximumbedrag. Lees meer


Uitbreiding renteaftrekbeperking leningen van verbonden personen
Als een vennootschap een lening ontvangt van een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een aandeelhouder), is de verschuldigde rente hierop onder omstandigheden niet aftrekbaar. Dergelijke schulden waarvan de rente niet aftrekbaar is, heten ‘kwalificerende schulden’. Lees meer


Verrekening voorheffingen in vennootschapsbelasting 
Dividendbelasting en kansspelbelasting zijn voorheffingen op de vennootschapsbelasting. Deze kan je in de aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Als de fiscale winst nihil of negatief is, krijg je de betaalde dividend- en/of kansspelbelasting uitbetaald. Lees meer


Aanpassing at arm’s length-beginsel ter bestrijding van informeel-kapitaalstructuren
Vennootschappen die binnen hetzelfde concern met elkaar handelen, moeten dit doen onder zakelijke voorwaarden die onafhankelijke derden zouden hanteren. Denk hierbij aan een zakelijke rente op een onderlinge lening of een zakelijke (verreken)prijs voor producten die worden afgenomen. Dit heet het at arm’s length-beginsel. Lees meer


Wet conditionele bronbelasting op dividenden
De Wet bronbelasting 2021 is vanaf 1 januari 2021 van toepassing. Als aanvulling hierop zal vanaf 1 januari 2024 de ‘Wet conditionele bronbelasting op dividenden’ van kracht worden. Naast de bestaande dividendbelasting, die definitief niet wordt afgeschaft, zal Nederland vanaf 2024 een bronheffing inhouden op dividenden die binnen concernverband worden uitgekeerd naar landen waar een laag belastingtarief geldt. Ook hiervoor zal in het voorjaar van 2021 een wetsvoorstel worden gepubliceerd.


Winstvrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten (TVL)
Ondernemers in bepaalde branches die schade hebben geleden door de coronamaatregelen, konden tot en met 15 juni 2020 aanspraak maken op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS of € 4.000-regeling). Deze regeling is opgevolgd door de Regeling Subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). De vergoedingen die op basis van deze regelingen worden ontvangen, behoren in beginsel tot de winst. Dit is niet wenselijk. Daarom is in een eerder besluit geregeld dat deze vergoedingen niet tot de winst worden gerekend. Dit wordt nu ook vastgelegd in een wetsvoorstel.


Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 
Zorginstellingen kunnen werknemers en niet-werknemers (zoals zzp’ers en extern ingehuurd schoonmaakpersoneel) een belastingvrije bonus geven van € 1.000. Deze bonus moet door de zorginstellingen verwerkt worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wordt aangemerkt als eindheffingsbestanddeel. Hierdoor wordt bij de werknemer geen belasting geheven en is de vergoeding netto. De bonus leidt hierdoor ook niet tot lagere toeslagen voor de werknemer. Lees meer


Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten
De tijdelijke overbruggingsregeling voor flexwerkers wordt nu in een wet vastgelegd. Hiermee konden flexwerkers onder voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen van € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei 2020. De overbruggingsregeling was bedoeld voor flexwerkers die hun inkomen in april door de coronacrisis zagen dalen ten opzichte van februari.


Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling in 2020
Vanwege de coronacrisis werd de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze verhoging is nu in een wetsvoorstel vastgelegd en is enkel in 2020 van kracht.


Coronareserve 
Verwacht je dat je met je bv over 2020 verlies draait? En draaide je met je bv over 2019 winst? Dan is het mogelijk om in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een fiscale reserve op te nemen. Je kan je te verwachten verlies over 2020 dan al verrekenen met de winst over 2019, waardoor je minder belasting betaalt. Voorwaarde is wel dat het verlies over 2020 verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Lees meer


Excessief lenen (€ 500.000-regeling)
In juni is het wetsvoorstel ‘Excessief Lenen’ ingediend. Hiermee worden schulden van de directeur-grootaandeelhouder (dga) van meer dan € 500.000 belast vanaf 31 december 2023. Lees meer

03Woning, werk & inkomen

Altijd handig: tips over woning, werk en inkomen op één pagina. Denk aan het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting, de versnelde afbouw hypotheekrente eigen woning, of de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters. Dit - en meer - lees je op deze pagina van de Prinsjesdagspecial. Heb je vragen? Laat het ons gerust weten.

Tweeschijvenstelsel: tarief eerste schijf omlaag
Sinds 2020 kent de inkomstenbelasting slechts twee tariefschijven. Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting is dit jaar (2020) 37,35% en gaat in 2021 iets omlaag. Het tarief van de tweede schijf blijft 49,5%. Lees meer


Overzicht gewijzigde heffingskortingen
Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk; hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. In 2021 wordt de algemene heffingskorting verhoogd. Lees meer


Aanpassing tarief box 3
Om tegemoet te komen aan de kleinere spaarders en beleggers wordt in het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing box 3’ voorgesteld om de vermogensrendementsheffing in box 3 aan te passen. De systematiek voor het bepalen van het rendement verandert in 2021 niet. Er blijven dus drie schijven aan de hand waarvan de verschuldigde belasting wordt berekend. Het heffingsvrije vermogen per persoon wordt wel verhoogd van € 30.846 in 2020 naar € 50.000 in 2021. Lees meer


Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek eigen woning 
Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. In 2020 kan de hypotheekrente nog tegen 46% worden afgetrokken. In 2021 is het maximale aftrektarief 43% en in 2022 40%. In 2023 zal nog één keer een verlaging worden doorgevoerd, waardoor de hypotheekrente definitief aftrekbaar wordt tegen maximaal 37,07%. Dit percentage komt overeen met het tarief van de eerste schijf. Let op! Voor de bijtelling van het eigenwoningforfait geldt deze tariefverlaging niet. Voor deze bijtelling geldt dus een maximaal tarief van 49,5%.


Eigenwoningforfait wordt lager, maar hoger bij uitzendregeling
Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning en wordt bij het inkomen geteld. Dit percentage daalt in 2021 voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.110.000 van 0,6% naar 0,5%. Hierdoor stijgt de aftrekpost eigen woning. Deze verlaging is een compensatie voor de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Ook als je gebruikmaakt van de uitzendregeling is dit eigenwoningforfait in 2020 verlaagd. Deze verlaging wordt met ingang van 2021 teruggedraaid. De uitzendregeling houdt in dat je je woning fiscaal als hoofdverblijf kan blijven aanmerken als je tijdelijk wordt uitgezonden en dus niet in de woning woont. De hypotheekrente blijft in dat geval onder voorwaarden aftrekbaar.


Verhoging overdrachtsbelasting voor verhuurde woningen en niet-woningen
Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2% en de overdrachtsbelasting voor niet-woningen 6%. De overdrachtsbelasting op niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten, zou per 1 januari 2021 omhooggaan naar 7%. Die wijziging gaat niet door. Lees meer


Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters
Starters die een huis kopen, hoeven vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. De koper moet schriftelijk verklaren dat aan die voorwaarden is voldaan. De notaris heeft deze verklaring nodig voor de aangifte overdrachtsbelasting. Lees meer


Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen
Ondanks dat woningcorporaties bij het toewijzen van een woning rekening houden met de hoogte van het inkomen, zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Om die reden kunnen kwalificerende huurders vanaf 1 januari 2021 eenmalig om huurverlaging vragen bij hun woningcorporatie. Lees meer


Contante giften niet meer aftrekbaar
Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk om giften die contant zijn betaald in aftrek te brengen. Daarnaast moet je giften kunnen bewijzen met schriftelijke stukken.

04Personeel

De plannen uit de Miljoenennota 2021 die betrekken hebben op personeel vind je op deze pagina. De werkkostenregeling, de hogere bijtelling voor de elektrische auto en het overgangsrecht van de levensloopregeling zijn hieronder nader uitgewerkt. Ook als het om personeelsnieuws uit het Belastingplan 2021 gaat, halen we er voor je uit wat erin zit.

Beperking vrije ruimte werkkostenregeling bij loonsom vanaf € 400.000
Per 1 januari 2020 is bij de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) sprake van een tweeschijvenstelsel:

  • Tot een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7% (in 2020 is dit tijdelijk 3%).
  • Vanaf € 400.001 is de vrije ruimte 1,2%. 

Vanaf 2021 wordt het percentage van 1,2% verlaagd naar 1,18%. Het tarief in de eerste schijf blijft 1,7%. Komen de vergoedingen en verstrekkingen uit boven de vrije ruimte, dan is een eindheffing van 80% verschuldigd. Tip: kom je met je vergoedingen en verstrekkingen volgend jaar wellicht boven de vrije ruimte uit (loonsom meer dan € 400.000) en heb je de mogelijkheid om deze naar voren te halen? Dan kan je belasting besparen door het toepassen van de 1,2% dit jaar in plaats van 1,18% in 2021.


Hogere bijtelling voor elektrische auto
Vorig jaar is al aangekondigd dat de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs wordt verhoogd. Per 1 januari 2021 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 12% (2020: 8%) over een maximale waarde van € 40.000 (2020: € 45.000). Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan € 40.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing. Lees meer


Levensloop
Tot 2012 hadden werknemers de mogelijkheid om te sparen voor een levensloopuitkering. Bij de afschaffing van de levensloopregeling is bepaald dat werknemers met een levensloopaanspraak van meer dan € 3.000 op 31 december 2011, gebruik kunnen maken van overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt per 31 december 2021. Dit betekent dat als de levensloop vóór 1 januari 2022 nog niet als loon is uitgekeerd, de waarde van de levensloop wordt belast. 
Dit overgangsrecht loopt tegen praktische problemen aan, waardoor het overgangsrecht als volgt wordt aangepast:

  • De instelling die de levensloop uitvoert, wordt inhoudingsplichtig voor de loonheffing op het fictieve genietingsmoment (moment waarop verondersteld wordt dat de resterende levensloop wordt uitbetaald).
  • Het fictieve genietingsmoment wordt naar voren gehaald. Als vóór 1 november 2021 de levensloop niet als loon in aanmerking is genomen, is het fictieve genietingsmoment 1 november 2021. 
  • De instelling houdt geen rekening met heffingskortingen. Deze kunnen door de werknemer te gelde worden gemaakt bij de aangifte inkomstenbelasting. De levensloopverlofkorting is er hier één van.

05Overig

Als laatste delen we overig nieuws uit het Belastingplan 2021, dat zeker de moeite waard is om te lezen. De bpm komt onder meer aan de orde, net als de invoering van de CO2-heffing voor de industrie en de verhoging van de ODE-tarieven. Verder is het kabinet het erover eens dat er een meer menselijk systeem moet komen voor toeslagen van de Belastingdienst. Je leest alle overige nieuwsberichten op de laatste pagina van deze Prinsjesdagspecial. Vragen? Meer informatie nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze relatiebeheerders.

Belastbaar feit bpm vervroegd naar moment van inschrijving
Het belangrijkste belastbare feit voor de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is op dit moment de registratie van een motorrijtuig in het kentekenregister. Deze registratie omvat zowel de inschrijving als de tenaamstelling van een motorrijtuig in het kentekenregister. Lees meer


CO2-grenzen, schijftarieven en dieseltoeslag in bpm aangescherpt
De CO2-schijfgrenzen in de bpm worden met 4,2% verlaagd. De tarieven, ofwel de belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot (met uitzondering van de vaste voet), worden eerst geïndexeerd en vervolgens met 4,38% verhoogd. De CO2-grens voor de dieseltoeslag wordt in 2021 aangescherpt naar 77 gram/km (2020: 80 gram/km). Boven die grens van 77 gram/km gaat het tarief voor de dieseltoeslag van € 78,82 naar € 83,59 per gram CO2-uitstoot. Met deze maatregelen beoogt het kabinet de belastinggrondslag te laten aansluiten op de laatste technologische ontwikkelingen, waarbij auto’s steeds zuiniger en ‘groener’ worden.


Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen
Momenteel geldt in de energiebelasting een verlaagd tarief voor elektriciteit die via openbare laadpalen wordt geleverd. Voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die over een zelfstandige aansluiting beschikken is geen tarief vastgesteld voor de ODE (Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie). Deze twee fiscale faciliteiten zouden per eind 2020 eindigen, maar zijn verlengd tot en met 2022. Met deze maatregel wil het kabinet de groei van het landelijk netwerk van laadpalen stimuleren.


Invoering CO2-heffing industrie
Het kabinet stelt voor om met ingang van 2021 een CO2-heffing in te voeren. De CO2-heffing gaat gelden voor grote industriële bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, en voor afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten. Als deze bedrijven meer CO2 uitstoten dan de in de heffing opgenomen vrijstelling, zal het deel boven de vrijstelling worden belast. De heffing zal tot 2030 toenemen en de vrijstelling neemt tegelijkertijd af. Hiermee wil het kabinet bedrijven stimuleren CO2-efficiënter te gaan produceren. Voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de tuinbouw, geldt deze CO2-heffing niet. Met deze sectoren worden andere afspraken gemaakt. Deze zijn op dit moment nog niet bekend.


Verhoging ODE-tarieven
Via de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) betalen zowel huishoudens als bedrijven via hun energierekening mee aan investeringen in duurzame energie. De ODE vormt de bron voor de uitgaven van de Stimulering Duurzame Energietransitie. De ODE-tarieven worden in 2021 en 2022 verhoogd. De belastingen op energie bestaan uit de ODE en de energiebelasting. In 2021 neemt het belastingdeel van de energierekening naar verwachting niet toe voor een huishouden met een gemiddeld gebruik.


Menselijker systeem voor toeslagen Belastingdienst
Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn al veel wijzigingen doorgevoerd, zoals het installeren van twee staatssecretarissen bij de Belastingdienst en het aannemen van de hardheidsregeling. In het Belastingplan 2021 is hieraan het voorstel voor de ‘Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen’ toegevoegd. Deze wet moet op korte termijn een beter en menselijker systeem mogelijk maken en de rechtsbescherming van burgers vergroten. Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Ondernemen

03 Woning, werk & inkomen

04 Personeel

05 Overig

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling