Confianza
E-magazine

Special Lonen 2021

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Loon- en premieheffing

03Corona

04WKR en wetgeving

05Varia

01Voorwoord

Voor je ligt de special Lonen 2021: een handig naslagwerk voor jou als werkgever. In deze speciale editie van het e-magazine vind je actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. 

Ook vind je in deze editie actuele cijfers en informatie over de Wet DBA, de auto van de zaak, een mogelijke thuiswerkvergoeding, de WKR en de Wet compensatie transitievergoeding.

Overzicht
Om het overzichtelijk te houden zijn bovengenoemde onderwerpen samengevat in vier hoofdstukken:

 • Loon- en premieheffing
 • Corona
 • WKR en wetgeving
 • Varia

Corona
Confianza wil voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar er komen vanuit de overheid telkens nieuwe aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen door corona. Het overzicht in deze special is geschreven met de kennis tot en met 28 januari 2021. Wist je trouwens dat we wekelijks nieuws delen op onze website en zo proberen zo actueel mogelijk te zijn als het om (corona)nieuws gaat? Klik hier voor het nieuwsoverzicht.

Eruit halen wat erin zit
Ook met deze speciale uitgave van ons e-magazine halen we er weer voor je uit wat erin zit. We snappen het als iets niet helemaal duidelijk is. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan altijd contact met ons op. Zeker nu staan we voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.


Disclaimer - Bij de samenstelling van de special Lonen 2021 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Confianza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

02Loon- en premieheffing

Op deze pagina van de special Lonen lees je onder andere over de actuele cijfers van het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, premies WW en het gebruikelijk loon voor de dga. Nieuwsgierig naar alle onderwerpen? Lees dan snel verder.

Wijzigingen in de inkomstenbelasting
Het basistarief in de inkomstenbelasting is in 2021 gedaald naar 37,10% (37,5% in 2020). Dit tarief geldt voor het inkomen tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier een voordeel van. Ook is er het een en ander gewijzigd in de heffingskortingen. Lees meer


Wettelijk minimumloon stijgt licht
Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2021 met 0,96%. Het minimumloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder en wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. De minimumjeugdlonen bedragen een vast percentage dat afgeleid is van het minimumloon en stijgen dus ook met 0,96%. Lees meer


Premies werknemersverzekeringen 2021
De nieuwe premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze percentages moet je vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte van je werknemers. De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24%- punt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020. Lees meer


Premiepercentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2021
De nieuwe percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld. De premies voor de Zvw gaan per 2021 met 0,3%-punt omhoog. Door de verhoging zijn werkgevers voor 2021 voor hun werknemers een premie verschuldigd van 7,0% van het premieloon in plaats van de 6,70% over 2020. Dit is een premiestijging van 4,5%. Lees meer


Uitbreiding subsidieregeling praktijkleren
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die werkgevers maken voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het mbo krijgen tot en met 2024 een extra toeslag. De subsidieregeling praktijkleren loopt echter tot en met eind 2022. Er is nog niets bekend over een verlenging van de regeling. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe de toeslag voor de studiejaren 2022/2023 en 2023/2024 beschikbaar komt. 
Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen deze subsidie voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Werkgevers kunnen in de loop van dit studiejaar als gevolg van corona te maken hebben gehad met gedwongen sluiting of met sluiting, omdat voortzetting van het bedrijf volgens de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was. Voor werkgevers die hiermee te maken hebben gehad, wordt de subsidie echter niet verminderd.


SLIM-subsidieregeling 2021
Ook voor 2021 kunnen mkb-bedrijven subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Net als voor het jaar 2020 kunnen de aanvragen voor de subsidieregeling worden ingediend, van 2 t/m 31 maart 2021 (nu dus gesloten) en van 1 t/m 30 september 2021. Ten opzichte van 2020 is er echter wel wat veranderd. De aanvraagperiode voor grootbedrijven en samenwerkingsverbanden in horeca, landbouw en de recreatie is namelijk aanzienlijk verkort. Lees meer


Wijzigingen Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 
Je kan WBSO aanvragen als je ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dien je dus altijd vooraf in. Voor dit jaar zijn de percentages van de WBSO verhoogd. Over de eerste € 350.000 aan innovatieve kosten ontvangt een ondernemer in 2021 40% aan tegemoetkoming. Over het meerdere aan innovatieve kosten is de tegemoetkoming gehandhaafd op 16%. Ook starters krijgen in 2021 meer steun voor innovatie. Lees meer


Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Begin dit jaar bestond het plan om investeringen aan te moedigen met een nieuwe investeringskorting, de zogenaamde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Maar de BIK gaat niet door. Deze wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken, omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Om ondernemers toch tegemoet te komen, wil het kabinet per 1 augustus de premie AWf verlagen.


Normbedragen kennismigranten 2021
Werkgevers die de kennismigrantenregeling voor een buitenlandse werknemer willen toepassen, mogen dat alleen als deze werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. Nieuwsgierig naar de eisen en bedragen? Lees meer


Gebruikelijk loon dga
Het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor de dga en zijn partner bedraagt voor 2021 € 47.000. Dga’s kunnen het gebruikelijk loon in 2021 onder voorwaarden lager vaststellen dan € 47.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen betreft:

 • 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking; 
 • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); 
 • € 47.000. 

Let op! Om het loon lager dan € 47.000 vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager is dan € 47.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 47.000.


Vergoeding eHerkenning
Sinds begin 2020 kunnen werkgevers die de loonaangifte zelf verzorgen, de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken en dat brengt kosten met zich mee. Om organisaties tegemoet te komen, is er een compensatieregeling. Lees meer


Vergoeding buitenlandse zakenreis
De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse en binnenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 januari 2021 gewijzigd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in de cao Rijk. Hoewel de cao Rijk bedoeld is voor werknemers die onder deze cao vallen, kunnen deze vergoedingen ook worden toegepast voor andere werknemers die wat betreft hun uitgaven vergelijkbaar zijn. Lees meer


Vrijwilligersregeling 2021
De vrijstelling voor vrijwilligers is per 2021 veranderd. Dit betekent dat een vrijwilliger vanaf 1 januari 2021 maximaal € 180 belastingvrij per maand kan ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van € 1.800 per jaar. Lees meer


Overgangsrecht levensloopregeling 
Vanaf 1 januari 2012 is het niet langer mogelijk om deel te nemen aan de levensloopregeling. Er is toen overgangsrecht geïntroduceerd voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden met een waarde in het economisch verkeer van € 3.000 of meer. Op grond van het overgangsrecht geldt dat de werknemer uiterlijk tot 1 januari 2022 de tijd heeft om een bestaande levensloopaanspraak op te nemen. Lees meer


Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing
Als onderdeel van het pensioenakkoord is met ingang van 1 januari 2021 voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling ingevoerd. Dat betekent dat de RVU-heffing van 52% voor jou als werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven. Lees meer

03Corona

Op deze pagina is alle informatie die betrekking heeft op de coronacrisis voor je samengevat. Denk aan corona en thuiswerken, de NOW-regelingen, corona en bijzonderheden voor de werknemer en overige actualiteiten voor de werkgever als het om corona gaat. Heb je vragen? Is iets niet duidelijk? Laat het weten aan je relatiebeheerder. Hij helpt je graag in deze lastige tijd.

CORONA EN THUISWERKEN

Thuiswerkvergoeding
Omdat werknemers veel meer thuiswerken als gevolg van corona, kunnen werkgevers zich genoodzaakt voelen tegemoet te komen in de kosten die werknemers thuis maken. Klik hier voor een overzicht van de manier waarop verschillende, veelvoorkomende vergoedingen en verstrekkingen fiscaal behandeld worden.


Thuiswerkregeling
Stel een thuiswerkregeling op als je het voor bepaalde functies of functiegroepen mogelijk wilt maken om thuis te werken. Hierin neem je aandachtspunten rondom het thuiswerken op, maar ook bijvoorbeeld informatie over de wijze van controle. Lees meer


NOW-REGELINGEN

NOW 1.0
De NOW 1.0 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) was de eerste tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De tegemoetkoming heeft betrekking op de maanden maart tot en met mei 2020 en bedraagt maximaal 90%. Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen sinds 7 oktober 2020 de definitieve vaststelling aanvragen. Vanaf die datum heeft het UWV het benodigde aanvraagformulier beschikbaar gesteld. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen. Lees meer


Aanvragen NOW 2.0
Tot en met 5 januari 2022 is de definitieve berekening van de tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) aan te vragen.


NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden? 
Wat zijn de voorwaarden van de NOW 3.0? De NOW 3.0 strekt zich uit over een periode van vier keer drie maanden, in totaal de periode oktober 2020 tot en met 30 september 2021. Lees meer


CORONA EN BIJZONDERHEDEN VOOR DE WERKNEMER

Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen?
Kan een werkgever, om te voldoen aan zijn zorgplicht, het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen? En wie betaalt dat dan? En wat als een werknemer geen mondkapje wil dragen? Lees meer


Kan de werkgever vaccinatie van een werknemer eisen?
Kan een werkgever een werknemer verplichten zich te laten inenten? Mag de sollicitant in een sollicitatiegesprek gevraagd worden of hij zich heeft laten inenten? Mag je een vaccinatieverplichting in de functie-eis opnemen? Is het antwoord op die laatste vraag anders voor zorgpersoneel? Lees meer


Een verplichte coronatest voor de werknemer, mag dat?
Kan een werkgever de werknemer verplichten een coronatest te ondergaan? Mag een werkgever een werknemer met coronaklachten naar huis sturen? En mag een werkgever de temperatuur van een werknemer opnemen? Deze vragen leven op de werkvloer en worden hier beantwoord. Lees meer


Niet naleven hygiënevoorschriften? Zowel werkgever als werknemer mogelijk beboet
Zowel een werkgever als een werknemer kunnen een boete krijgen als zij - in ernstige mate - de hygiënische maatregelen niet naleven in verband met de bestrijding van het coronavirus. In een zeer ernstige situatie kan zelfs het werk tijdelijk worden stilgelegd. Dit is het gevolg van een tijdelijke wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Lees meer


Werknemers over de grens
Regelmatig komt het voor dat werknemers door corona in een ander land werken/hebben gewerkt dan het land waar ze normaal zouden werken. Volgens de hoofdregels kan dan het land waar de belasting en/of premieheffing normaal gesproken verschuldigd is, wijzigen. Inmiddels hebben echter diverse landen al de afspraak gemaakt dat de belasting of premieplicht niet verschuift. Je doet er dan ook goed aan na te gaan welke afspraken er bij hun werknemers over de grens gelden.


Werknemer ondanks adviezen toch op reis: wie betaalt het loon door? 
Momenteel wordt reizen naar het buitenland sterk afgeraden, maar gaat jouw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet? Lees meer


Verstoorde arbeidsrelatie door gedwongen salarisverlaging vanwege coronacrisis
Wil je als werkgever vanwege de coronacrisis een salarisverlaging doorvoeren? Dan moet je personeel hiermee vrijwillig akkoord gaan. Je mag dit salarisvoorstel op geen enkele wijze afdwingen door personeel met andere maatregelen onder druk te zetten. Lees meer


OVERIGE CORONA-ACTUALITEITEN VOOR DE WERKGEVER

Uitstel van betaling voor betaling loonheffingen
Werkgevers kunnen als gevolg van liquiditeitsproblemen wegens de coronacrisis tot 1 juli 2021 uitstel vragen voor de betaling van loonheffingen. Dit kan voor drie maanden, maar onder bijzondere omstandigheden kan deze termijn ook verlengd worden. Er is wél rente verschuldigd wegens de te late betaling. Lees meer


Versoepelingen administratieve verplichtingen
Als gevolg van corona komt het voor dat een werkgever niet alle administratieve verplichtingen tijdig kan vervullen. Denk aan het identificeren van werknemers voor aanvang van de dienstbetrekking. Aan het niet tijdig nakomen van deze verplichtingen worden tot 1 oktober 2021 in ieder geval geen gevolgen verbonden. Voorwaarde is wel dat de werkgever deze administratieve verplichtingen alsnog nakomt zodra dit mogelijk is. Houd er wel rekening mee dat, nu het land langzaam weer van het slot gaat, het steeds minder goed verdedigbaar zal zijn dat je niet op tijd kon voldoen aan de administratieve verplichtingen.


G-rekening
Doet een werkgever zaken met een uitzendbureau of onderaannemer, dan is het veelal gebruikelijk een deel van de betaling op de g-rekening te storten. Een werkgever is hierdoor gevrijwaard voor niet door het uitzendbureau of aannemer betaalde heffingen. Voor het uitzendbureau of de aannemer is deze betaling meestal minder prettig, omdat hij moeilijker aan zijn geld kan komen.
Advies is echter ook nu deze betalingen op de g-rekening gewoon te blijven storten. Als het bedrijf waar de werkgever mee werkt zijn loonheffingen niet meer kan betalen, blijft het risico beperkt. Bovendien gelden momenteel versoepelde regelingen voor opname van gelden van de g-rekening, zodat het nadeel van het uitzendbureau of de aannemer beperkt blijft. Deze versoepeling vervalt per 1 oktober 2027.


Zorgbonus
Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona hebben recht op een bonus. De bonus bedroeg € 1.000 voor het jaar 2020 (aanvraag gesloten) en tussen de € 200 en € 240 in 2021. De zorgbonus voor 2021 is aan te vragen tussen 15 juni 2021 (9.00 uur) en 27 juli 2021 (18.00 uur). De zorgbonus is netto. Dit betekent dat de belasting voor rekening komt van de werkgever. Lees meer


Versoepeling regels bijverdienen door corona vervalt
Vanwege de coronacrisis was er in 2020 geen grens voor het bijverdienen voor studenten. Om die reden kon een student maximaal bijverdienen zonder gevolgen voor de studiefinanciering en kinderbijslag. In 2021 geldt er wel weer een grens voor het maximaal bij te verdienen bedrag zonder dat de studiefinanciering in gevaar komt. De grens bedraagt € 15.415,63. Deze grens geldt alleen voor studenten die onder het oude stelsel vallen. Voor studenten mbo en voor studenten die onder het nieuwe stelsel voor studiefinanciering vallen, geldt geen grens. Het vervallen van de grens voor de kinderbijslag is blijvend.


NL leert door
Het kabinet geeft in 2021 € 200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling van werkenden.
Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Het is daarom mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Ook is het straks weer mogelijk een ontwikkeltraject te volgen. Als je als werkgever de tegemoetkoming NOW 2.0 of 3.0 hebt aangevraagd of nog gaat aanvragen, ben je verplicht je werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Lees meer

04WKR en wetgeving

We brengen nogmaals de werkkostenregeling (WKR) onder de aandacht in deze lonenspecial. Daarnaast op deze pagina de Wet tegemoetkomingen loondomein en actuele cijfers en informatie over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Veel informatie die altijd handig is om te weten als werkgever. Haal er ook uit wat erin zit en lees snel verder.

WERKKOSTENREGELING (WKR)

Werkkostenregeling
In 2020 heeft het kabinet vanwege de coronacrisis de vrije ruimte van de WKR verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom. In 2021 wordt dit gehandhaafd. Wel wordt de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 uitstijgt, verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Lees meer


Concernregeling 2021
Als je meerdere bv’s hebt en de werkkostenregeling gebruikt, kan je ook de concernregeling toepassen. Deze kan echter ook in 2021 nadelig uitpakken. De concernregeling in de WKR betekent dat een concern de vrije ruimte van alle bv’s bij elkaar mag optellen. Pas als alle vergoedingen en verstrekkingen van het concern de totale vrije ruimte van het concern te boven gaan, moet er belasting worden betaald. Lees meer


Overige wijzigingen
Naast de verruiming van de vrije ruimte en bijkomende gevolgen voor de toepassing van de concernregeling, vindt er ook nog een aantal andere (kleine) wijzigingen plaats. Lees meer


Normbedrag huisvesting
Voldoet de huisvesting op de werkplek niet aan de voorwaarden van de nihilwaardering en gaat het ook niet om een (dienst)woning, dan rekent je voor huisvesting op de werkplek een normbedrag tot het loon van je werknemer. Dit normbedrag is voor het jaar 2021 € 5,70 per dag (2020: € 5,60 per dag). In dit normbedrag is de verstrekking van energie, water en bewassing inbegrepen.


WETGEVING

Wet tegemoetkomingen loondomein
De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2021 uit drie onderdelen: 

 1. het lage-inkomensvoordeel (LIV),
 2. het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en
 3. het loonkostenvoordeel (LKV). 

Uitbetaling tegemoetkomingen
Het LIV, jeugd-LIV en LKV over 2020 worden in 2021 automatisch uitbetaald als uit de loonaangiften blijkt dat een werkgever hier recht op heeft. Dit gaat als volgt in zijn werk:

 1. De werkgever krijgt vóór 15 maart van de Belastingdienst een voorlopige berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2020 die zijn ingediend tot en met 31 januari 2021.
 2. Tot en met 1 mei 2021 kan je correcties over 2020 sturen. Die worden nog meegenomen in de definitieve berekening. Correcties na 1 mei worden wel geaccepteerd, maar tellen niet meer mee voor de berekening van de diverse tegemoetkomingen.
 3. De Belastingdienst stuurt een beschikking met de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV naar de werkgever. Dat gebeurt vóór 1 augustus 2021, op basis van de gegevens die bekend zijn. Deze beschikking is vatbaar voor bezwaar. 
 4. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden de bedragen uitbetaald. Dit zal uiterlijk 12 september 2021 zijn.

Het lage-inkomensvoordeel in 2021
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 1 januari 2021 verlaagd. De daling zet door en het jeugd- LIV zal met ingang van 2024 zelfs helemaal verdwijnen. De maatregelen worden genomen om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. De bedragen voor 2021 en de voorwaarden lees je hier.


Het jeugd-lage-inkomensvoordeel in 2021
Het jeugd-LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon als gevolg van een verlaging van de leeftijd waarop recht bestaat op het volwassen minimumloon. De bedragen voor het jeugd-LIV zijn in 2020 gehalveerd ten opzichte van eerdere jaren. Ook zijn de uurloongrenzen aangepast. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, blijven gelijk. Lees meer


Loonkostenvoordelen in 2021
Vanaf 2018 hebben werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsbeperkten of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden vallen in dienst nemen, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). De voorwaarden hiervoor blijven in 2021 gelijk. Meer weten over de bedragen? Lees meer


Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie - Intro
Het kabinet wil de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) vervangen. Deze wet zorgt namelijk voor te veel onrust en onzekerheid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers. In plaats hiervan gaat de regering zich richten op het tegengaan van ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemer en zelfstandigen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Bovendien is afgesproken dat er een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico bij zelfstandigen komt en wordt deelname aan pensioenregelingen door zzp’ers nader bezien. Lees meer


Handhaving Wet DBA
De handhaving zal na de evaluatie van de webmodule (gefaseerd) worden opgestart. Dit zal op zijn vroegst in oktober 2021 worden beslist. Dit betekent echter niet dat er nu geen toezicht wordt gehouden. De Belastingdienst kan alleen handhaven als sprake is van kwaadwillendheid of als aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. Lees meer

05Varia

We brengen je via deze pagina van de special Lonen op de hoogte van de actuele cijfers als het om de auto van de zaak gaat. Verder informatie over een gevarieerd aanbod inzake Arbeidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan de Wet compensatie transitievergoeding, de nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag en geboorteverlof. Nieuwsgierig naar alle onderwerpen op deze pagina? Lees dan snel verder.

VERVOER

Auto van de zaak
In 2021 verandert er niets in de bijtelling voor nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer. Deze blijft, net als in eerdere jaren, gehandhaafd op 22%. Wel gaat de bijtelling voor de elektrische auto veranderen. Lees meer


Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 oktober 2021
Als een vaste reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 was vastgesteld en voldeed aan de voorwaarden van de Belastingdienst, kon een werkgever deze belastingvrij doorbetalen, ook als de werknemer vanwege corona (deels) thuiswerkte. Veel werkgevers hebben hiervoor gekozen vanwege het feit dat de thuiswerkende werknemer ook extra kosten maakt, zoals kosten voor verwarming. Lees meer


De nieuwe fietsregeling: voor welke fiets en tegen welke waarde?
Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Voor welke fietsen geldt de regeling en welke waarde hanteer je dan? Lees meer


VARIA ARBEIDSRECHT

Transitievergoeding

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag als het initiatief hiertoe door de werkgever wordt genomen. Hoeveel transitievergoeding de werknemer krijgt, hangt af van het salaris en het aantal dienstjaren. De maximale transitievergoeding in 2021 is € 84.000 of een jaarsalaris als dit meer is.


Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding
Moet je een transitievergoeding betalen bij het ontslag van een van je werknemers? En heb je deze werknemer in een eerder stadium opgeleid voor een andere functie binnen je bedrijf? Dan mag je vanaf juli 2020 de opleidingskosten die je daarbij hebt gemaakt, onder voorwaarden in aftrek brengen op de transitievergoeding. Een van deze voorwaarden is dat dit van tevoren schriftelijk, bijvoorbeeld in een studieovereenkomst, vastgelegd moet worden. Lees meer


Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding
Bij het afscheid nemen van een werknemer op initiatief van de werkgever is het van belang goed te kijken naar de van toepassing zijnde opzegtermijn in het arbeidscontract of de van toepassing zijnde cao voor het berekenen van de transitievergoeding. Lees meer


Transitievergoeding kan toeslagen verminderen
Het ontvangen van een transitievergoeding heeft effect op het inkomen. In het betreffende jaar valt het inkomen hierdoor hoger uit en bestaat er vaak recht op minder hoge toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. De staatssecretaris geeft aan dit niet onredelijk te vinden, omdat toeslagen nu eenmaal bedoeld zijn als tegemoetkoming op het inkomen. Is dit hoger, dan kan de tegemoetkoming dalen. Dit leidt tot terugvordering van eerder ontvangen toeslagen.


Wet compensatie transitievergoeding
Werkgevers krijgen vanaf 1 april 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig (twee jaar of langer) zieke werknemers. De transitievergoeding moet namelijk ook in die gevallen worden betaald. Lees meer


Compensatie bij uitkering tijdens ziekte
Aanvraag UWV - Het UWV kan een compensatie met terugwerkende kracht toekennen. Het UWV zal de aanvragen controleren. Daarvoor heeft de uitkeringsinstantie informatie van de werkgever nodig. De werkgever moet bij de aanvraag een aantal documenten overleggen. Compensatie is digitaal aan te vragen bij het UWV vanaf 1 april 2020, binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding. Lees meer


Ook compensatie mogelijk bij einde bedrijf door pensioen of overlijden werkgever 
Staakt een werkgever zijn bedrijf door pensionering? Dan kan hij/zij vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor zijn/haar werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers. De compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Lees meer


WW-premie
De hoogte van de WW-premie is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een vast of flexibel arbeidscontract. Met deze maatregel wil het kabinet vaste arbeidscontracten stimuleren en aantrekkelijker maken voor werkgevers. Lees meer


Aanbod vaste uren 2021
Na twaalf maanden is de werkgever verplicht om binnen een maand een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Deze uren moeten zijn gebaseerd op minimaal het gemiddelde aantal verloonde uren over de af gelopen twaalf maanden. Alleen de uren die elkaar binnen zes maanden tijd opvolgen, tellen mee. Lees meer


Oproeptermijn
Een werkgever moet een werknemer uiterlijk minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk of digitaal oproepen. In een toepasselijke cao kan deze termijn worden bekort tot minimaal 24 uur van tevoren. Trekt de werkgever binnen genoemde termijn het aanbod in, dan heeft de werknemer recht op loon over de ingetrokken uren. Het is dus van belang van tevoren duidelijk aan te geven hoelang de oproep zal duren: een paar uur, een dag, een week. Lees meer


Risico-inventarisatie & -evaluatie
De Inspectie SZW controleert bedrijven op de aanwezigheid van een Risico-inventarisatie & 
-evaluatie (RI&E). Bij overtreding zal de inspectie bovendien direct een boete opleggen, die ook nog eens hoger is dan voorheen. Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als je gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor jouw branche. Lees meer


Boete Arbowet met terugwerkende kracht verlaagd? 
Krijg je na een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving een bestuurlijke boete opgelegd door de Inspectie SZW en neem je aansluitend adequate en juiste maatregelen, dan kan de boete met terugwerkende kracht verlaagd worden met 12,5%. Dat is geregeld in een aanvulling op de Arbowet, die ingegaan is op 13 oktober 2020. Zo’n boete mag worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Lees meer


Geboorte- en ouderschapsverlof
Als werkgever kan je voor je werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doe je digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort. Het verlof kan maar eenmalig worden aangevraagd. Lees meer


Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag
Wat zijn de regels voor het aanvragen van ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Waar moet je als werkgever conform de UWV-richtlijnen op letten? Lees meer


Afwijkende regeling AOW’ers bijgesteld
De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat er een evaluatie van de wet zal plaatsvinden, waarna de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW’ers van dertien weken mogelijk wordt verkort naar zes weken. Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Loon- en premieheffing

03 Corona

04 WKR en wetgeving

05 Varia

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling