Confianza
E-magazine

Bouwspecial 2020

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Algemeen

03Auto

04Winst, btw en investeringen

05Varia

01Voorwoord

Van Confianza Accountants vind je een speciale editie van het e-magazine in jouw digitale brievenbus: een bouwspecial. Voor jou als ondernemer in de bouwbranche delen we graag het laatste nieuws. Bouwondernemers verwachten in 2020 een verdere groei van de omzet en winst. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe stikstofbeleid en de PFAS-maatregelen. Dit lees je op pagina ‘Algemeen’ van deze bouwspecial.

Bestelauto
De bestelauto is altijd een ‘hot item’. Daarom een opfrisser als het gaat om de bijtelling van de bestelauto van de zaak en de btw op het privégebruik van de auto. We verwijzen je dan ook graag naar onze advieswijzer auto en fiscus 2020.

Winst, btw en investeringen
We praten je bij over de wet DBA: wat is de stand van zaken op dit moment en hoe zit het met de handhaving? Verder is de nieuwe energielijst 2020 bekend en gaat de drempel van het investeringsbedrag KIA omhoog. 

Eruit halen wat erin zit
Op de pagina ‘Varia’ vind je ten slotte tal van onderwerpen die het delen meer dan waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan meerwerk, AVG en flexibele arbeid. Met deze bouwspecial ben dan ook je op de hoogte van alles wat er momenteel speelt in de bouwbranche. Een goed onderbouwd verhaal, dus. Confianza haalt er graag voor je uit wat erin zit. Zeker ook als het gaat om mkb-ondernemers in de bouw!

02Algemeen

‘De bouw rekent op een bovengemiddelde winstgroei’. Dit staat in het Branche in Zicht -visierapport 2020 van de SRA (netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren). Het rapport lees je op deze pagina. Ook lees je over de verruiming van het BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS. Als laatste komen tien belangrijke wijzigingen voor de werkgever voor 2020 aan bod. Algemeen (bouw)nieuws dat we graag met je delen. Heb je na het lezen nog vragen? Laat het ons gerust weten!

De bouwbranche rekent op bovengemiddelde winstgroei
Bouwondernemers gaan voor 2020 uit van een verdere groei van de omzet en de winst, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Personeelstekort en milieuwetgeving zorgen voor onzekerheid in de bouwbranche. Lees meer


Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS
De bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten (BMKB) wordt gedurende 2020 verruimd. Dit wordt gedaan vanwege problemen als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek. De BMKB is een regeling voor bedrijven in het mkb die behoefte hebben aan een lening, maar die de financier hiervoor te weinig onderpand kunnen bieden. Via de regeling staat de Staat garant voor een deel van de lening. Lees meer


Tien belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020
In 2020 verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. Tien belangrijke wijzigingen zijn voor je op een rij gezet. Lees meer
 

03Auto

Op deze pagina lees je alles over de bestelauto. Wanneer is er sprake van bijtelling? Hoe zit het met de btw aftrek bij privégebruik? Hoe komt dit tot stand? Verder een opfrisser in de vorm van onze advieswijzer ‘auto en fiscus’ en zorg voor een nieuwe 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik' als je een nieuwe bestelauto aanschaft. Allemaal te lezen op deze pagina van de bouwspecial. 

Advieswijzer | Auto en fiscus 2020
Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In de advieswijzer op onze website een blik op de fiscale toekomst, het privégebruik van de (bestel)auto en het recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor bestelauto’s. Lees meer


Btw aftrekken over privégebruik auto van de zaak
Heb je een personenauto of een bestelauto tot je bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door jou of je personeel ook privé gebruikt? Je kan dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet je voor het privégebruik btw betalen. Hierbij geldt ook woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik. Het is belangrijk dat je kan aantonen in hoeverre je de auto voor privédoeleinden gebruikt. De makkelijkste manier om dit te doen is een kilometeradministratie bijhouden. Lees meer


Privégebruik auto onderneming
Als je de auto van je onderneming ook privé gebruikt dan heb je daar zelf voordeel van. Dit wordt het 'privégebruik van de auto van je onderneming' genoemd. Dit privégebruik moet je met de autokosten van je onderneming verrekenen. Ook voor de btw moet je rekening houden met het privégebruik van de auto. De regels voor privégebruik van een auto gelden ook voor bijna alle bestelauto's. Er is een uitzondering. Lees meer


Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling!
Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk verschillende werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hoe moeten de begrippen ‘doorlopend’ en ‘afwisselend’ in praktijk worden uitgelegd? Lees meer


Werken met vervuilde grond? Toch bijtelling auto
Als een auto wordt gebruikt bij het werken met vervuilde grond, gaat de fiscus er niet automatisch vanuit dat de auto alleen zakelijk wordt gebruikt. Ook in die gevallen is dus gewoon de bekende bijtelling verschuldigd. De bijtelling geldt ook voor bestelauto’s. Lees meer


Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring
Als je een bestelauto met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het jaar vervangt door een andere, moet je voor deze vervangende bestelauto een nieuwe verklaring aanvragen. Zo niet, dan kan het je duur komen te staan. Lees meer

 

04Winst, btw en investeringen

De stand van zaken over de wet DBA wordt op deze pagina uitgelegd, net als de handhaving van deze wet. Verder komen onderwerpen aan de orde als de btw verleggingsregeling en innovatie. Ook word je bijgepraat over de KIA en de nieuwe Energielijst voor 2020. 

Wet DBA – de stand van zaken
De opvolger van de Wet DBA moet opdrachtgevers en -nemers meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en wanneer er dus loonheffingen en premies moeten worden ingehouden. De vervanging van deze wet gaat niet zonder problemen. Het gevolg hiervan is dat de nieuwe wet op zijn vroegst pas vanaf 2021 in werking zal treden. Lees meer


Handhaving Wet DBA
Omdat de nieuwe wetgeving is uitgesteld, heeft de Belastingdienst aangekondigd ook handhaving op naleving van de Wet DBA in principe opnieuw uit te stellen tot 1 januari 2021. Met ingang van 1 januari 2020 wordt echter wel actiever gehandhaafd bij kwaadwillende opdrachtgevers. Dit kan leiden tot correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen, eventueel met een boete. Daadwerkelijke handhaving zal altijd voorafgegaan worden door toezicht door de Belastingdienst. Met dit verscherpte toezicht is de Belastingdienst in oktober 2019 gestart. Lees meer 


Verleggingsregeling
Als je btw in rekening brengt over je omzet, betaal je die aan de Belastingdienst. In een aantal gevallen betaalt niet jij de btw, maar de ondernemer aan wie je diensten of goederen levert. Je 'verlegt' de btw dan naar deze ondernemer. Dit is de verleggingsregeling. Weten hoe de verleggingsregeling werkt? Lees meer


Mkb moet in 2020 meer innoveren om groei op peil te houden
Voor 2020 zijn mkb-ondernemers financieel gezien erg positief gestemd. Zowel de omzet als de winst zal naar verwachting in de dubbele cijfers groeien, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Toch past enige reserve, omdat het mkb gevoelig blijft voor conjuncturele schommelingen. SRA-bestuursvoorzitter Jan Zweekhorst: ‘Om de concurrentiepositie en de economische groei structureel op peil te houden, zal het mkb productiever moeten worden en meer moeten investeren in het eigen verdienvermogen en in innovatie. Ook de overheid kan meer bijdragen met stimulerende maatregelen en consistent beleid.’ Lees meer


Drempel investeringsbedrag KIA omhoog
Als je investeert, heb je als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401. Lees meer


Nieuwe Energielijst 2020 bekend
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen. De EIA is een fiscale faciliteit die bedoeld is om energiezuinige investeringen te stimuleren. Lees meer

05Varia

We sluiten deze bouwspecial van het e-magazine af met een aantal gevarieerde onderwerpen, die het delen meer dan waard zijn. Je wordt onder andere op de hoogte gebracht over flexibele arbeid 2020, meerwerk en over de AVG. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Welke verplichtingen moet je nakomen op de bouwplaats als het gaat om de AVG en medewerkers en onderaannemers? We hebben het voor je op een rij gezet.

Advieswijzer | Flexibele arbeid 2020
In de advieswijzer Flexibele arbeid 2020 geven we je een update van wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Denk hierbij aan oproepkrachten, ketenregeling, payrolling en WW-premie. Na het lezen van de advieswijzer op de website ben je weer up-to-date over zaken die betrekking hebben op flexibele arbeid. Lees meer


AVG op de bouwplaats
Op grond van de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKa) kan de hoofdaannemer aansprakelijk worden gesteld wanneer zijn onderaannemers hun verplichtingen (loonheffingen) ten aanzien van het personeel van de onderaannemers niet netjes afdragen. Dit risico kan door de aannemer onder meer beperkt worden door:

  1. De onderaannemer te vragen naar een recente en originele verklaring van betalingsgedrag
  2. Een goede administratie bij te houden
  3. Een storting te doen op een geblokkeerde rekening

Onder punt 2 (de goede administratie) hoort ook het aantonen van de identiteit van de door de onderaannemer ingezette werknemers. Deze BSN-verstrekking is dus nodig om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring voor of matiging van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. De wijziging zorgt er ook voor dat de inlener/aannemer het BSN niet zelf bij de werknemers hoeft op te vragen, maar dit op een efficiëntere manier bij de uitlener/onderaannemer kan doen, waarbij het risico op fouten geringer is. Je mag als onderaannemer dus geen kopie ID meer verstrekken maar uitsluitend het BSN-nummer van de werknemer op de mandagenstaat vermelden. Lees meer


Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd?
Bij de uitvoering van aangenomen opdrachten krijgt een aannemer vaak te maken met meerwerk. Wat staat daarover in het bestek of in de inkoopvoorwaarden? Hoe ga je hier (juridisch) handig en verstandig mee om? Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Algemeen

03 Auto

04 Winst, btw en investeringen

05 Varia

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling