Confianza
E-magazine

Eindejaarsspecial 2019

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Ondernemer

03Werkgever

04Woning, werk & inkomen

05Overige tips

01Voorwoord

Op de valreep van 2019 halen we er graag voor je uit wat erin zit als het gaat om eindejaarstips voor de mkb-ondernemer. Wat kan je als ondernemer nog dit jaar fiscaal regelen? Moet je als dga nu al anticiperen op aankomende veranderingen in wet- en regelgeving? Op welke zaken moet je je als werkgever voorbereiden vóór 1 januari?

Denk aan tips over de kleinschaligheidsaftrek, de kleineondernemersregeling, fietsenregeling, loonkostenvoordeel voor jongeren, werkkostenregeling, schenken, koop of verkoop huis of aanschaf elektrische auto. Zomaar een greep uit de fiscale tips die je nu nog kunt regelen om optimaal voordeel te halen uit 2019. Met een beter gevoel kan je het nieuwe jaar niet beginnen, toch? 

Overzicht
Per pagina staan de tips overzichtelijk op een rij. Zo heb je in één oogopslag zicht op alle eindejaarstips van 2019. Voor jou als mkb-ondernemer en als werkgever. Maar ook tips voor je woning, werk en inkomen passeren de revue. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief. Deze moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Als dat het geval is, staat dat vermeld bij de tip.

Eruit halen wat erin zit
Heb je na het lezen van deze tips nog vragen? Wil je meer informatie over een bepaald onderwerp? Laat het ons gerust weten. Graag bekijken we samen met jou of het verstandig is om in jouw unieke situatie wel of geen stappen te zetten. Ook aan het eind van 2019 halen we er namelijk voor je uit wat erin zit. 

Wij van Confianza accountants wensen je alvast mooie feestdagen en een gezond en succesvol 2020!

 

 

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze special Eindejaarstips 2019 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Confianza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

02Ondernemer

Er zijn veel eindejaarstips te delen voor jou als mkb-ondernemer. Op deze pagina van ons e-magazine hebben we de tips overzichtelijk op een rij gezet. Een kleine greep uit de onderwerpen: kleinschaligheidsaftrek, kleineondernemersregeling, fietsenregeling, mogelijkheden voor pensioen in eigen beheer en dividenduitkering. Kortom: teveel om op te noemen. Lees alle tips, dan ben je voor het einde van het jaar helemaal up-to-date en haal je er voor jezelf en je bedrijf uit wat erin zit!

Speel in op lagere tarieven inkomstenbelasting
De tarieven in de inkomstenbelasting gaan in 2020 omlaag. Ook het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 200.000 winst betaalt je bv dan 16,5% Vpb in plaats van 19% in 2019. Ook de jaren erna blijven de tarieven dalen. Het is daarom aan te bevelen kosten van je onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen en opbrengsten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven.


Werk volgens een modelovereenkomst 
Als je een derde inhuurt voor het verlenen van diensten, kan je via een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zekerheid krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Lees meer


Optimaliseer kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Rondom de investeringsaftrek is er een aantal zaken om rekening mee te houden: het moment van het aangaan van investeringsverplichtingen in combinatie met de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en om de investeringsaftrek ook daadwerkelijk in de aangifte inkomstenbelasting 2019 mee te mogen nemen, moet het bedrijfsmiddel in gebruik genomen zijn in 2019 óf er moet voldoende aanbetaald zijn. Lees meer


Maximeer investeringsaftrek bij gebruik herinvesteringsreserve
Als je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Lees meer


Vorm een herinvesteringsreserve voor een verkocht bedrijfsmiddel
Heb je een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald, dan kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat je een vervangingsvoornemen hebt en houdt. Lees meer


Laat herinvesteringsreserve niet verlopen 
Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die je in 2016 gevormd hebt, moet je nog voor 31 december 2019 benutten. Lees meer


Voorkom verliesverdamping
Beoordeel of het ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Je kunt namelijk in de vennootschapsbelasting je verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende zes jaar (carry-forward). Lees meer


Vraag voorlopige verliesverrekening aan 
Heb je in 2018 winst behaald, maar sluit je 2019 vermoedelijk af met een verlies? Dan kan je de Belastingdienst na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2019 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. Lees meer


Beoordeel de hoogte van je winst
Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over je winstpositie. Beoordeel of jouw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijd je net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000. Lees meer


Pas de KOR nog dit jaar toe 
Als je op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, kom je in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoef je een deel van de btw niet te voldoen. Lees meer


Houd de herzieningstermijn in de gaten 
Heb je in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het jaar van ingebruikname en de negen opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. Lees meer


Verzoek om vergoeding coulancerente
Je hebt geen wettelijk recht op een rentevergoeding bij verrekening van een verlies met winst uit een ouder jaar. Dit geldt zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting. In die gevallen kan je wel verzoeken om vergoeding van coulancerente. Lees meer


Vervroeg de aanschaf van een bedrijfspand 
Bij aankoop van onroerend goed ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor niet-woningen is het tarief 6%. Per 2021 gaat dit tarief met 1%-punt omhoog naar 7%. Het is daarom aan te bevelen de voorgenomen aankoop van een bedrijfspand zo mogelijk nog vóór 2021 te realiseren. Een stijging met 1%-punt lijkt wellicht niet veel, maar betekent wel dat de af te dragen overdrachtsbelasting met 16,67% toeneemt.


Vraag btw op oninbare vordering terug 
Bij kwijtschelding of wanbetaling van een factuur door een van je afnemers, kan je de al in rekening gebrachte en afgedragen btw terugkrijgen. Het moet dan duidelijk zijn dat de afnemer niet zal betalen, zoals bij een faillissement. Maar soms is ook al eerder duidelijk dat je niet meer op betaling hoeft te rekenen. Als een vordering één jaar na opeisbaarheid nog niet is betaald, kan je de btw in ieder geval terugvragen. De btw op de vordering kan in de reguliere aangifte worden teruggevraagd in het tijdvak waarin de vordering oninbaar is gebleken.


Zet stakingswinst om in een lijfrente 
Staak je je onderneming in 2019? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Betaal je de premie in 2020, dan is de lijfrente nog aftrekbaar in 2019, mits deze vóór 1 juli 2020 is betaald. Op dezelfde wijze is het ook mogelijk om de oudedagsreserve (FOR) om te zetten in een lijfrente. Lees meer


Plan de opname van liquiditeiten
Liquiditeiten met een laag rendement, zoals je bedrijfsbankrekening, kan je het best pas na 31 december overbrengen naar privé. Op die manier voorkom je de relatief hoge belasting in box 3. Lees meer


Houd bij winstbepaling rekening met toeslagen 
Als ondernemer in de inkomstenbelasting kan je de hoogte van de winst op het einde van het jaar voor een deel zelf beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan al dan niet versneld afschrijven voor starters en voor de Vamil, al dan niet doteren aan de oudedagsreserve en aan het al dan niet vormen van voorzieningen en reserves. Lees meer


Welke beloning voor meewerkende partner? 
Is jouw partner niet bij jou in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf, dan kan je hiermee fiscaal rekening houden. Je kunt kiezen voor de meewerkaftrek of de arbeidsbeloning. Lees meer


Deel de bijtelling met je partner 
Werkt jouw partner mee in de onderneming en valt hij of zij in een lagere belastingschijf? Deel de bijtelling voor de auto dan met je partner. Je betaalt dan samen wellicht minder belasting. Valt je inkomen in de hoogste schijf (51,75%) en dat van je partner in schijf 2 of 3 (38,1%), dan heb je bijvoorbeeld bij een auto met een cataloguswaarde van € 40.000 en 22% bijtelling samen een voordeel van € 516. Een verdeling is fiscaal aanvaardbaar als aannemelijk is dat je partner de auto ook gebruikt voor de werkzaamheden in het bedrijf en privé.


Houd rekening met vermogenstoets toeslagen 
Lagere inkomens hebben vaak recht op een of meer toeslagen. We kennen de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Voor alle toeslagen, behalve de kinderopvangtoeslag, geldt een zogenaamde vermogenstoets. Lees meer


Speel in op de nieuwe fietsenregeling 
In 2020 wordt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak ingevoerd. Net als bij de auto wordt een bijtelling berekend over de consumentenadviesprijs van de fiets, als deze voor privégebruik ter beschikking staat. Lees meer


Zonnepanelen op woon-bedrijfspand: meer btw terug 
Heb je in 2019 zonnepanelen geplaatst op je woon-bedrijfspand, dan kan je meer btw terugvragen. De btw op de zonnepanelen kan je als ondernemer terugkrijgen als je de zonnepanelen ook zakelijk gebruikt en voor de btw tot het ondernemingsvermogen rekent. Lees meer


Mogelijkheden voor opgebouwd pensioen in eigen beheer
Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. De dga heeft nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Lees meer


Beoordeel de hoogte van de winst van je bv 
Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat de komende drie jaren dalen. Het tarief voor de eerste € 200.000 winst bedraagt in 2019 19% en daalt in 2020 naar 16,5%. Het tarief daalt verder in 2021 en komt dan uit op 15%. Lees meer


Houd de fiscale eenheid voor de Vpb tegen het licht
Zijn je bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Lees meer


Dividend vóór 2020 uitkeren?
Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2020 omhoog van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, als je deze uitkering consumptief gebruikt of voor het aflossen van een excessieve lening bij je bv. Lees meer


Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
Met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2019 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2020 een rente van 8%! Voorkom deze hoge rente en controleer of je voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. Lees meer


Speel in op stijging tarief innovatiebox
Ondernemingen in de vennootschapsbelasting kunnen onder voorwaarden een verlaagd belastingtarief toepassen over winst die behaald is met immateriële activa die voortvloeien uit innovatieve activiteiten (innovatiebox). De winst die hiermee behaald wordt, is belast tegen 7%. Vanaf 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 9%. In verband hiermee is het van belang de winst in de innovatiebox vanaf 2021 zo laag mogelijk te houden. Dit kan onder andere door opbrengsten zo veel mogelijk vóór 2021 te realiseren en kosten zo veel mogelijk na 2020 op te voeren.


Lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups
Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2019 als starter aangemerkt? Dan mag je je gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je kunt deze start-upregeling maximaal drie jaar toepassen.


Lager gebruikelijk loon voor andere dga’s
Ook dga’s die niet als dga van een innovatieve start-up worden aangemerkt, kunnen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Lees meer


Verminder gebruikelijk loon met kostenvergoedingen en auto van de zaak
Kostenvergoedingen kan je in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld € 60.000 en een bijtelling van 22%, kan je het gebruikelijk loon dus met € 60.000 x 22% = € 13.200 lager vaststellen. Door de vermindering van het gebruikelijk loon, dat in 2019 minstens € 45.000 moet bedragen, betaal je als dga minder belasting in box 1.


Voorkom verliesverdamping
Beoordeel of de ondernemingsverliezen uit het verleden nog tijdig kunnen worden verrekend. Je kunt namelijk in de vennootschapsbelasting verliezen alleen verrekenen met de belastbare winsten uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Lees meer


Beperking lenen bij eigen bv
Het excessief lenen bij de eigen bv voor dga’s wordt met ingang van 2022 aan banden gelegd. Het voorstel behelst om leningen bij de eigen bv te belasten tegen het tarief in box 2. Dit zou dan alleen gelden voor zover het totaal van alle leningen meer dan € 500.000 bedraagt, waarbij leningen ten behoeve van de eigen woning zijn uitgezonderd. Je kan belastingheffing voorkomen door dividend uit te keren in die gevallen waarin je meer dan € 500.000 bij de bv hebt geleend. Doe je dit vóór 2020, dan betaal je nog 25% belasting over dit dividend. In 2020 wordt dit tarief verhoogd naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%.


Verminder je vermogen in box 3
Bezit je veel vermogen in privé, dan betaal je hierover in box 3 belasting. Deze belasting loopt op naarmate je over meer vermogen beschikt. In 2019 betaal je over een belastbaar vermogen van meer dan € 989.736 zelfs 1,68% belasting over het vermogen, ongeacht het behaalde rendement. Het kan bij een hoog privévermogen lonend zijn om een deel hiervan aan te wenden in de bv. Dit kan via een kapitaalstorting of door het verstrekken van een lening aan de bv. Op deze manier betaal je minder belasting in box 3.


Verhuur tweede woning aan je kind(eren)
Heb je al dan niet studerende kinderen die nauwelijks een betaalbare huur- of koopwoning kunnen vinden en beschik je over voldoende privévermogen in box 3? Overweeg dan een woning te kopen en aan hen te verhuren. Dit heeft verschillende fiscale voordelen. Lees meer

03Werkgever

Blijf ook op de hoogte als het om eindejaarstips voor de werkgever gaat. Wat kan je nu nog regelen voor je personeel rondom het loonkostenvoordeel? Al plannen voor een kerstborrel? Hoe zet je de WKR hier optimaal in? En speel nu al in op de nieuwe fietsenregeling. We halen er graag voor je uit wat erin zit. Lees dus snel alle eindejaarstips voor de werkgever.

Loonkostenvoordeel voor lage lonen
Sinds 2017 krijgen werkgevers, die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor het LIV gelden bepaalde voorwaarden. Lees meer


Loonkostenvoordeel voor jongeren
Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor de verhoging van de minimumjeugdlonen in de afgelopen jaren. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Per 1 juli 2019 is het vaste percentage van het minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen nogmaals omhooggegaan. 21-jarigen hebben sindsdien zelfs recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Als aan de voorwaarden is voldaan, heeft een werkgever per werknemer recht op een tegemoetkoming per uur. Het voordeel kan in 2019 oplopen tot € 1.892,80 per werknemer per jaar. 

Let op! Deze regeling gaat in 2020 veranderen.


Benut ook overige nieuwe loonkostenvoordelen
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen, heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. Het LKV bedraagt maximaal € 3,05 per verloond uur en kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar.


Benut de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
Benut ook dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Beoordeel nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom) en bekijk of zaken die je in 2020 wil vergoeden/verstrekken, nog in 2019 kunnen worden vergoed/verstrekt. Het is namelijk niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2019 over is, door te schuiven naar 2020. Lees meer


Vier kerst dit jaar ‘WKR-optimaal’ met je personeel
Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. Of vervang de kerstborrel buiten de deur door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. Het bedrijfsfeestje is begin 2020 misschien net zo gezellig als eind 2019. Omdat deze verstrekkingen dan in 2020 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2020. Lees meer


Speel in op nieuwe fietsenregeling
In 2020 wordt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak ingevoerd. Net als bij de auto wordt er een bijtelling berekend over de consumentenadviesprijs van de fiets, als deze voor privégebruik ter beschikking staat. Als de fiets ter beschikking staat voor woon-werkverkeer, wordt de fiets ook geacht voor privégebruik ter beschikking te staan. De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen. Deze bijtelling wordt tot het inkomen van de werknemer gerekend en hierover betaalt hij of zij belasting. Lees meer


Houd rekening met wijziging 30%-regeling
De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid is gewijzigd. Vanaf 2019 mogen werkgevers de regeling nog maar vijf jaar toepassen in plaats van acht jaar. Er is overgangsrecht ingevoerd voor de groep werknemers waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen. Lees meer


Vorm een voorziening voor een transitievergoeding
Bij onvrijwillig ontslag van een werknemer ben je in beginsel een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij jou in dienst is geweest en de hoogte van het salaris. De transitievergoeding bedraagt dit jaar maximaal € 81.000 of een jaarsalaris als dit meer is. Zijn er voldoende aanwijzingen dat je op niet al te lange termijn een of meer werknemers moet ontslaan, dan kan je een voorziening vormen voor een transitievergoeding. Op deze manier kan je nu al rekening houden met de kosten van een transitievergoeding die zich pas in de toekomst zullen voordoen. De hoogte van de voorziening moet je afstemmen op de te verwachten kosten en de te verwachten termijn waarop deze kosten zich zullen voordoen.

Let op! Er moet een redelijke mate van zekerheid bestaan dat de transitievergoeding betaald moet worden. Je moet dit dus aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld door aan te tonen dat een reorganisatie op termijn niet is te voorkomen.


Bereid je voor op e-Herkenning UWV en Belastingdienst
Het UWV maakt sinds november 2018 gebruik van e-Herkenning. E-Herkenning is een digitaal hulpmiddel waarmee je toegang krijgt tot diverse overheidsdiensten en bedrijven. Door gebruik te maken van e-Herkenning hoef je niet langer verschillende inlogcodes en bijbehorende wachtwoorden te gebruiken. Het gebruik van e-Herkenning bij het UWV is vanaf 1 november 2019 verplicht. Lees meer


Stel vast waar de werknemer woont
De loonbelasting kent een aantal heffingskortingen, waaronder de loonheffingskorting. De loonheffingskorting is onder andere opgebouwd uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De heffingskortingen bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Lees meer

04Woning, werk & inkomen

Op deze pagina van ons e-magazine zijn de tips gerangschikt die betrekking hebben op woning, werk en inkomen voor jou als mkb-ondernemer. Denk aan tips op het gebied van opleiding, lijfrente, giften, sparen en beleggen en hypotheek, om er maar een paar te noemen. Nieuwsgierig naar alle tips? Lees dan snel verder.

Speel in op aftrekbeperking box 1 
De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren flink omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook in 2020 kan je een verlaging van de tarieven tegemoetzien. Lees meer


Overweeg afkoop van alimentatieverplichting 
Heb je een alimentatieverplichting aan je ex-echtgenoot of ex-partner, dan zijn de betalingen nu nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 51,75%. Vooruitlopend op de aangekondigde tariefsverlagingen de komende jaren kan je in gezamenlijk overleg met je ex besluiten deze verplichting af te kopen. Je voorkomt hiermee dat je door de aftrekbeperking de komende jaren netto meer alimentatie betaalt. Lees meer


Stel een opleiding niet langer uit 
Ben je een particulier die een opleiding of studie voor een beroep volgt? Je kan dan de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Er is een wetsvoorstel ingediend om deze algemene fiscale aftrek te schrappen en te vervangen door een specifiekere regeling. Tot die tijd kan je gebruik blijven maken van de scholingsaftrek. In 2020 heb je in ieder geval nog recht op de aftrek. Als je recht hebt op studiefinanciering (waaronder collegegeldkrediet) bestaat er geen recht op aftrek.


Koop nog dit jaar een lijfrente 
Koop nog dit jaar een lijfrente of stort een bedrag op je lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Aan het begin van het jaar mag je nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Lees meer


Schenk giften periodiek 
Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke giften die uiterlijk eindigen bij overlijden. Deze giften kan je aftrekken als je gebruik maakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Hierin moet zijn aangegeven dat over een periode van minstens vijf jaar de gift wordt verstrekt. Voor periodieke giften geldt geen drempel en ook geen plafond.

Tip: schenk periodiek als je geen last wilt hebben van de drempel of het plafond. Stel je een onderhandse akte op, dan geldt wel een aantal eisen. Een dergelijke akte kan je downloaden vanaf de site van de Belastingdienst, zoekterm ‘overeenkomst periodieke giften’. Bereken wel of dit opweegt tegen het nadeel van de dalende tarieven in de komende jaren. Vanaf 2023 levert een gift immers nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 37,05%.


Maak (klein)kinderen blij met een schenking 
Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kan je in 2019 je kinderen belastingvrij € 5.428 schenken en je kleinkinderen of derden € 2.173. Lees meer


Koop waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar 
Alle roerende zaken die je voor persoonlijke doeleinden gebruikt of verbruikt, hoef je niet op te geven in box 3. Bij roerende zaken denk je aan inboedel, een auto, boot of caravan, maar bijvoorbeeld ook aan juwelen of een duur horloge. Ben je van plan binnenkort een dure aankoop te doen, zorg dan dat je deze aanschaf uiterlijk 31 december 2019 hebt gedaan en betaald. In de box 3-heffing per 1 januari 2020 zal dit vermogen dan niet worden meegenomen.

Let op! Er geldt een antimisbruikmaatregel. Kan de Belastingdienst namelijk aannemelijk maken dat je de zaken hoofdzakelijk ter belegging hebt gekocht, dan behoren deze zaken wel tot het vermogen in box 3. Ook als je deze zaken tevens persoonlijk gebruikt.


Beleg groen in box 3 
Wil je je box 3-vermogen verlagen, denk dan ook eens aan groene beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van maximaal € 58.540 (bedrag 2019). Heb je een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor jou en je partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€ 117.080). Ook een minderjarig kind heeft zelfstandig recht op deze vrijstelling. Naast de vrijstelling in box 3 heb je ook nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3. De vrijstelling geldt niet voor de vermogenstoets in de toeslagen.


Overweeg de oprichting van een spaar-bv/fonds
Heb je op dit moment veel spaargeld in box 3, overweeg dan de oprichting van een spaar-bv of een open fonds voor gemene rekening om daar vóór 31 december 2019 je spaargeld in te storten. Zo mis je de peildatum van 1 januari 2020 in box 3. Lees meer


Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag 
Over de aanslag inkomstenbelasting 2019 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2020 een rente van 4%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met de rente op een spaarrekening. Voorkom dat je de hoge belastingrente verschuldigd wordt en controleer of de voorlopige aanslag 2019 juist is. Is de aanslag te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. Vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als de voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kan je niet meer ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.


Cluster zorgkosten 
Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de drempel. Alleen zorgkosten die boven de drempel uitstijgen, zijn aftrekbaar. Lees meer


Cluster giften 
Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Ook voor giften geldt een drempel. Alleen het bedrag aan giften boven deze drempel is aftrekbaar. Lees meer


Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden 
Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2015, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2020 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)!

Tip: het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de auto die nu nog een 4%-bijtelling kent, zal na 60 maanden terugvallen naar een bijtelling van 25%! Er geldt nog wel een korting voor nulemissieauto’s. Houd vanaf 2019 wel rekening met de beperking van de korting voor nulemissieauto’s die duurder zijn dan € 50.000.


Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning
Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2019 bedraagt deze vrijstelling € 102.010. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden gebruikt voor de eigen woning. Lees meer


Spreid de schenking over drie jaren en voorkom boeterente
Vanaf 2017 is het ook mogelijk om de hoge schenkingsvrijstelling van € 102.010 te gebruiken voor een schenking die je spreidt over drie achtereenvolgende jaren. Als de ontvanger van de schenking deze gebruikt voor aflossing van de schuld inzake de eigen woning, kan hierdoor de boeterente misschien (deels) worden voorkomen. Wel moet de ontvanger op alle momenten voldoen aan de leeftijdsgrens. Als iemand bijna 40 is, zijn gespreide schenkingen dus niet mogelijk.


Los geringe hypotheekschuld af
Als je geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoef je ook geen eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook je box 3-vermogen lager wordt en je dus ook minder belasting in box 3 betaalt. Uiteraard moet je dan wel zorgen dat je uiterlijk 31 december 2019 aflost. Deze regeling wordt vanaf 2019 over een periode van dertig jaar geleidelijk afgeschaft. Jouw voordeel zal dus per jaar kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen.

Let op! Bedenk vooraf of je mogelijk op een later moment geen ander bestedingsdoel hebt voor het voor de aflossing gebruikte box 3-vermogen. Als je later opnieuw een hypotheek voor je woning afsluit, is de rente namelijk niet meer aftrekbaar.


Onderzoek rentemiddeling
Rentemiddeling biedt een mogelijkheid om tegen een lagere hypotheekrente te lenen, zonder dat ineens de boeterente vanwege vervroegd aflossen betaald hoeft te worden. Bij rentemiddeling is de boeterente namelijk niet ineens verschuldigd, maar wordt uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Hiermee wordt een lagere hypotheekrente ineens bereikbaar voor een veel grotere groep. Lees meer


Betaal hypotheekrente vooruit
Valt jouw inkomen in 2020 in een lager tarief dan in 2019 en/of wil je je box 3-vermogen verlagen, dan is het wellicht financieel aantrekkelijk om in 2019 de hypotheekrente vooruit te betalen. De hypotheekrente wordt in 2019 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief en het box 3-vermogen zal per 1 januari 2020 lager zijn. Lees meer


Plan verkoop eigen woning slim rondom de jaarwisseling
Verkoop je je eigen woning, dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari 2020 plaatsvindt. Als je de ontvangen koopsom namelijk niet direct gebruikt voor de aankoop van een nieuwe eigen woning, valt deze per 1 januari 2020 in box 3. Je kunt de belastingheffing in box 3 eenvoudig voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 2 januari 2020.

Tip: plan de overdracht van de eigen woning bij de notaris slim en bespaar box 3-heffing. Draag je je eigen woning bij de notaris over voor 1 januari 2020 en wend je de ontvangen koopsom nog voor 1 januari 2020 aan voor de koop van een nieuwe eigen woning bij de notaris? Dan valt de ontvangen koopsom niet in box 3.

Let op! Het schuiven met de datum is niet altijd eenvoudig, omdat de koper mogelijk een tegenovergesteld belang heeft.


Plan koop eigen woning slim rondom de jaarwisseling
Koop je een eigen woning en betaal je deze aankoop (gedeeltelijk) met eigen geld? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris na 1 januari 2020 plaatsvindt. Het eigen geld behoort dan namelijk per 1 januari 2020 nog tot je vermogen in box 3. Je kan de belastingheffing in box 3 eenvoudig voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 29 december 2019.

Let op! Het schuiven met de datum is niet altijd eenvoudig, omdat de verkoper mogelijk een tegenovergesteld belang heeft.

05Overige tips

Tot slot geven we je nog een aantal overige tips, die het delen meer dan waard zijn. Altijd handig om te weten wanneer je het beste een nieuwe elektrische auto koopt, mocht je dit van plan zijn. En het einde van boetevrij inkeren van inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 is nu echt in zicht. Zomaar een greep van een aantal overige tips die we graag met je delen. Je leest alle overige tips hieronder.

Verlaagde btw-tarief elektronische uitgaven 
Het lage btw-tarief van 9% is onder meer van toepassing op boeken, kranten en tijdschriften. Vanaf 2020 zal het lage tarief ook gaan gelden voor boeken, kranten en tijdschriften die langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. In beginsel kan dit resulteren in een prijsverlaging van 9%, als de btw-verlaging volledig doorwerkt in de consumentenprijs.


Einde boetevrij inkeren box 3 
Als je inkomsten uit sparen en beleggen niet opgeeft in box 3, kan je hiervoor een navordering plus boete ontvangen. Je kan nog dit jaar een boete voorkomen of verminderen door tijdig in te keren. Lees meer


Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden 
Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2015, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2020 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)!

Tip: het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de auto die nu nog een 4%-bijtelling kent, zal na 60 maanden terugvallen naar een bijtelling van 25%! Er geldt nog wel een korting voor nulemissieauto’s. Houd vanaf 2019 wel rekening met de beperking van de korting voor nulemissieauto’s die duurder zijn dan € 50.000.


Vergeet btw privégebruik auto niet in de laatste btw-aangifte
Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Lees meer


Koop elektrische auto vóór 2020 
Als je van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2019 te doen. Vanaf 2020 gaat de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 8%. Bovendien geldt deze 8%-bijtelling slechts voor de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 50.000 zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaal je 22%. Lees meer


Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor de milieuvriendelijke auto
Schaf je nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL. Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Ondernemer

03 Werkgever

04 Woning, werk & inkomen

05 Overige tips

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling