Confianza
E-magazine

Special coronacrisis

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Steunmaatregelen overheid

03Laatste nieuws

04Branchenieuws

05Tot slot

01Voorwoord

De mkb-ondernemers en zzp’ers worden hard geraakt door de coronacrisis. De maatregelen als gevolg van de crisis volgen elkaar in snel tempo op. De economische effecten zijn groot en zullen nog lang aanhouden. Met deze special hopen we een klein beetje van de zorgen weg te nemen door je goed te informeren. Waar moet je rekening mee houden? Welke maatregelen kan je treffen? 

Overheid
De overheid heeft zojuist (17 maart om 18.30 uur) een pakket aan maatregelen aangekondigd en die delen we via dit e-magazine op pagina 2. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning voor zelfstandige ondernemers, versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes en de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW), die de huidige regeling werktijdverkorting vervangt.

Laatste nieuws en branchenieuws
In deze special delen we het laatste nieuws over de coronacrisis, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en uitstel van betaling van belasting. Verder vind je op pagina 4 het meest actuele branchenieuws voor de horeca, kappers en tandartsen.

Eruit halen wat erin zit
Tot slot hebben we algemene informatie overzichtelijk op een rij gezet van verschillende instanties, zoals het RIVM, RVO en MKB-Nederland. We begrijpen dat je veel vragen hebt. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen. We staan je bij in deze crisis en halen er voor je uit wat erin zit.

02Steunmaatregelen overheid

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. Gezonde overheidsfinanciën en begrotingsafspraken zorgen er voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket niet meteen hoeft te bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten oplopen, dat kan, omdat in goede tijden de schuld naar beneden is gebracht.

Hieronder zijn de maatregelen op een rij gezet.

1. INSTELLEN TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING LOONKOSTEN (MINISTERIE VAN SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.


2. EXTRA ONDERSTEUNING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (MINISTERIE VAN SZW EN GEMEENTEN)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.


3. VERSOEPELING UITSTEL VAN BETALING BELASTING EN VERLAGING BOETES (BELASTINGDIENST)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.


4. VERSOEPELING UITSTEL VAN BETALING BELASTING EN VERLAGING BOETES (BELASTINGDIENST)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.


5. RENTEKORTING KLEINE ONDERNEMERS OP MICROKREDIETEN QREDITS (MINISTERIE VAN EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.


6. TIJDELIJK BORGSTELLING VOOR LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN (MINISTERIE VAN LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.


7. OVERLEGGEN OVER TOERISTENBELASTING (RIJK/GEMEENTEN) EN CULTUURSECTOR
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering als dat nodig is.


8. COMPENSATIEREGELING GETROFFEN SECTOREN (MINISTERIE VAN EZK)
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.


TOT SLOT - WAAR KAN JE ALS ONDERNEMER TERECHT?
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.


Bron: Rijksoverheid.nl
 

03Laatste nieuws

Regelmatig deelt Confianza het meest actuele nieuws over de coronacrisis die betrekking heeft op de ondernemers. Hieronder lees je het laatste nieuws over onder andere uitstel van belasting en aanvragen werktijdverkorting.

Uitstel van betaling belasting wegens coronavirus
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
Heeft het coronavirus invloed op jouw bedrijf en heb je daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden. Als je tijdelijk minder werk hebt voor werknemers en ontslag niet aan de orde is, kan werktijdverkorting mogelijk een oplossing bieden. Je werknemers krijgen dan voor de niet-gewerkte uren een uitkering via het UWV. Het kabinet heeft inmiddels een vervanger hiervoor aangekondigd: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Beperk commerciële schade door coronavirus
Het coronavirus heeft wellicht gevolgen hebben voor je onderneming. Ondernemersvereniging Evofenedex heeft een aantal aandachtspunten naar buiten gebracht waarmee ondernemers de commerciële schade kunnen beperken. Volgens de organisatie is het van belang je productie- en het in- en verkoopproces te checken op mogelijke kwetsbaarheid voor het coronavirus. Denk hierbij aan schaarste van producten, personeel en vervoer, of aan het afsluiten van en oponthoud bij grenzen of bepaalde gebieden. Denk ook aan insolventie, toenemende kosten en schommelende wisselkoersen. Lees meer

 

04Branchenieuws

Een aantal branches wordt er op deze pagina uitgelicht. Wat moeten zij wel of niet doen, nu de coronacrisis ook deze branches raakt. We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet.

Horeca
De overheid heeft besloten alle drink- en eetgelegenheden in Nederland te sluiten tot en met 6 april. Er wordt streng gehandhaafd op de genomen maatregelen. Je riskeert een boete als je in overtreding bent. Bezorgen en afhalen is toegestaan. Daarvoor geldt wel dat je drukte moet vermijden, dat je niet met andere mensen dicht op elkaar staat en dat de consumpties naar huis meegenomen moeten worden. Meer is te lezen op de website van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Dit is de branchevereniging voor de horeca. Zij vertegenwoordigen bijna 20.000 horecaondernemers met ruim een kwart miljoen medewerkers. Bron: KHN

Kappers
Op 17 maart schrijft ANKO – de branchevereniging van ondernemende kappers in Nederland – op de website dat kapsalons toch voorlopig open mogen blijven, met uitgebreide voorzorgsmaatregelen. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht dat kapsalons moesten sluiten. De onzekerheid in de kappersbranche is hiermee niet weggenomen. Het is dus aan de eigenaar van de kapsalon of de salon open blijft of niet. Hou de website van ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie) in de gaten voor het meest actuele nieuws. Bron: ANKO

Tandartsen
De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. De KNMT adviseert op de website om van 16 maart tot 6 april in ieder geval de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Er wordt gevraagd aan tandartsen om de praktijk open te houden voor spoedbehandelingen aan niet-coronapatiënten tijdens reguliere praktijkuren. Dat voorkomt onnodige drukte bij spoeddiensten. Meer informatie lees je hier. Bron: KNMT

05Tot slot

We sluiten deze special af met een overzicht van externe websites waarop veel informatie te vinden is voor de ondernemer over de coronaproblematiek. Heb je nog andere vragen? Stel ze gerust aan één van onze relatiebeheerders.

MKB-Nederland
Op de website van MKB-Nederland is alle informatie te vinden voor jou als ondernemer. Er is een gezamenlijk coronaloket van MKB-Nederland, VNO-NCW, PZO-ZZP en de Kamer van Koophandel geopend voor ondernemers die vragen hebben. Denk aan informatie die kan helpen bij de regelingen die er zijn en hoe je moet handelen in bepaalde gevallen wat wordt aanbevolen om nu te doen. Klik hier voor meer informatie.

RIVM
De laatste tijd veel in het nieuws: het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op deze website vind je alle informatie over het coronavirus en vragen en antwoorden. Lees meer

Rijksoverheid
Ook is veel informatie te vinden op de website van de Rijksoverheid. Een greep uit de onderwerpen zijn:

  • Vragen voor werkgevers en ondernemers
  • Vragen over internationaal ondernemen
  • Overzicht cruciale beroepen

Lees meer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houd je via een speciale site op de hoogte van veelgestelde vragen over het coronavirus en internationaal zakendoen. Lees meer

Evofenedex
Het coronavirus kan tot gevolg hebben dat ondernemers hun verplichtingen uit commerciële contracten niet (tijdig) kunnen nakomen. De vraag komt dan op wie voor de hieruit voortvloeiende schade opdraait. Wat kun je als ondernemer doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken? Lees meer op de website van Evofenedex.

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Steunmaatregelen overheid

03 Laatste nieuws

04 Branchenieuws

05 Tot slot

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling