Confianza
E-magazine

Eindejaarsspecial 2020

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Tips | Ondernemer

03Tips | Werkgever

04Tips | Woning, werk & inkomen

05Tips | Corona & overig

01Voorwoord

Het eind van 2020 is nu echt in zicht. Een goed moment om jouw fiscale positie zowel zakelijk als privé onder de loep te nemen. Zeker nu in deze onzekere financiële tijden. Deze special van het e-magazine boordevol eindejaarstips komt dan ook op een goed moment. In dit magazine lees je welke maatregelen je nu nog kan nemen om de belastingdruk te verlagen. Ook de coronamaatregelen zijn in deze eindejaarsspecial verwerkt.

Wat kan je nu nog regelen?
Wat kan je als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten die voor 1 januari 2021 geregeld moeten zijn? Op welke zaken moet je je als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar? Wil en kan je nog een schenking doen aan je (klein)kinderen? Deze zaken en meer staan in de special Eindejaarstips 2020.

In deze tips is zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Daarnaast zijn ook enkele tips rondom coronamaatregelen opgenomen, zoals uitstel van belastingbetaling. 

Let op! Een aantal van de plannen van het kabinet is nog niet definitief. Deze moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Welke dat zijn, kunnen wij je uiteraard vertellen. In overleg bekijken we of het verstandig is wel of geen stappen te zetten. 

Eruit halen wat erin zit
De directie en alle medewerkers van Confianza accountants in Katwijk en Lisse wensen jou, zowel zakelijk als privé, al het goede voor het nieuwe jaar. Ook in 2021 staat ons team voor jou en je onderneming klaar om eruit te halen wat erin zit!


Disclaimer - Bij de samenstelling van deze special Eindejaarstips 2020 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Tips over de coronamaatregelen zijn deze meegenomen zoals bekend op 19 november 2020. Confianza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
 

02Tips | Ondernemer

Wat kan je als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten die voor 1 januari 2021 geregeld moeten zijn? Alles tips die je als ondernemer nu nog kan regelen, vind je op deze pagina. Haal er dus voor 2021 begint nog uit wat erin zit!

Speel in op aftrekbeperking box 1 
De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook in 2021 kan je een verlaging van de tarieven tegemoetzien. Lees meer


Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag 
Over de aanslag inkomstenbelasting 2020 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2021 een rente van 4%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met de rente op een spaarrekening. Voorkom dat je de hoge belastingrente verschuldigd wordt en controleer of jouw voorlopige aanslag 2020 juist is. Is de aanslag te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. Tip: vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als je voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kan je niet meer ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.


Speel in op lagere tarieven
Het tarief in de 1e schijf van box 1 in de inkomstenbelasting gaat in 2021 omlaag. Ook het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 245.000 winst betaalt je bv dan 15% Vpb in plaats van 16,5% in 2020. Het is daarom vaak voordelig om kosten van je onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen en opbrengsten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven.


Werk volgens een modelovereenkomst 
Als je een derde inhuurt voor het verlenen van diensten, kan je via een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zekerheid krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Maak je gebruik van een modelovereenkomst, dan heb je alleen vrijwaring voor het inhouden en afdragen van loonheffingen als ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst wordt gewerkt. Lees meer


Optimaliseer de (kleinschaligheids)investeringsaftrek
Rondom de investeringsaftrek is er een aantal zaken om rekening mee te houden: het moment van het aangaan van investeringsverplichtingen in combinatie met de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het percentage aan aftrek is in 2020 het hoogst als het totaal aan verplichtingen ligt tussen € 2.400 en € 58.238. Het plannen, en voor zover mogelijk het spreiden van investeringsverplichtingen, loont vaak de moeite. Lees meer


Meerdere ondernemingen: maximeer kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Als je investeert, heb je als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimum investeringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401. Dit bedrag is € 100 hoger dan in 2019. Kleinere investeringen komen dus minder snel voor de extra aftrek in aanmerking. Lees meer


Vorm een herinvesteringsreserve voor een verkocht bedrijfsmiddel
Heb je een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald, dan kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat je een vervangingsvoornemen hebt en houdt. Je kan de herinvesteringsreserve in stand houden gedurende maximaal drie jaar na het jaar waarin je het bedrijfsmiddel hebt verkocht. Investeer je binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan boek je de herinvesteringsreserve af op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Lees meer


Laat je herinvesteringsreserve niet verlopen 
Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die je in 2017 gevormd hebt, moet je nog vóór 31 december 2020 benutten. Doe je dat niet, dan valt de herinvesteringsreserve vrij en ben je belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd! Lees meer


Voorkom verliesverdamping
Beoordeel of je ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Je kan namelijk in de vennootschapsbelasting je verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar of met de winsten uit de komende zes jaar. Het ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kan je verrekenen met positieve inkomsten in box 1 uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Lees meer


Beoordeel de hoogte van de winst
Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over je winstpositie. Beoordeel of jouw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijd je net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000. Of kom je in de inkomstenbelasting in het hoogste tarief. Het kan dan aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen. Houd wel rekening met de invloed die dit heeft op de totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Lees meer


Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte
Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2020 inleveren. Vergeet hierin niet de uitgaven voor je personeel en relatiegeschenken. De btw op deze uitgaven is niet altijd aftrekbaar, ook niet als je prestaties verricht die belast zijn met btw. Lees meer


Maak gebruik van de nieuwe KOR
De kleine ondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting is per 2020 gewijzigd. De nieuwe KOR is een vrijstellingsregeling. Ondernemers met een lagere jaaromzet dan € 20.000 kunnen hiervoor kiezen. De regeling is niet verplicht. De keuze voor de nieuwe KOR houdt in dat je geen btw in rekening hoeft te brengen en automatisch bent ontheven van allerlei btw-verplichtingen. Lees meer


Houd de herzieningstermijn in de gaten 
Als je in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw hebt aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het jaar van ingebruikname en de negen opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. Lees meer


Verzoek om vergoeding coulancerente
Je hebt geen wettelijk recht op een rentevergoeding bij verrekening van een verlies met winst uit een ouder jaar. Dit geldt zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting. In die gevallen kan je wel verzoeken om vergoeding van coulancerente. Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, op voorwaarde dat de behandeling van je verzoek om teruggave langer heeft geduurd dan gebruikelijk. Lees meer


Vervroeg de aanschaf van een (bedrijfs)pand 
Bij aankoop van onroerend goed ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor niet-woningen is het tarief 6%. Per 2021 gaat dit tarief met 2%-punt omhoog naar 8%. Het is daarom aan te bevelen de voorgenomen aankoop van een bedrijfspand zo mogelijk nog vóór 2021 te realiseren. Lees meer


Vraag btw op oninbare vordering terug 
Als afnemers/debiteuren je niet betalen, kan je de al in rekening gebrachte en afgedragen btw onder voorwaarden terugkrijgen. Het moet dan duidelijk zijn dat de afnemer niet zal betalen, zoals bij een faillissement. Lees meer


Bereid je voor op de Brexit
De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december 2020 definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden. Lees meer


Zet stakingswinst om in een lijfrente 
Staak je je onderneming in 2020? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Betaal je de premie in 2021, dan is de lijfrente nog aftrekbaar in 2020, mits deze vóór 1 juli 2021 is betaald. Op dezelfde wijze is het ook mogelijk om de oudedagsreserve (FOR) om te zetten in een lijfrente. Lees meer


Plan de opname van liquiditeiten
Liquiditeiten met een laag rendement, zoals de bedrijfsbankrekening, kan je het best pas na 31 december overbrengen naar privé. Op die manier voorkom je de relatief hoge belasting in box 3. Lees meer


Houd bij winstbepaling rekening met toeslagen 
Als ondernemer in de inkomstenbelasting kan je de hoogte van de winst op het einde van het jaar voor een deel zelf beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan al dan niet versneld afschrijven voor starters en voor de Vamil (milieu-investeringen), al dan niet doteren aan de oudedagsreserve en aan het al dan niet vormen van voorzieningen en reserves. Houd bij deze beslissingen ook rekening met je eventuele recht op toeslagen, nu en in de toekomst. Lees meer


Welke beloning voor meewerkende partner? 
Is je partner niet bij jou in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf, dan kan je hiermee fiscaal rekening houden. Je kan kiezen voor de meewerkaftrek. Je kan echter ook kiezen voor de arbeidsbeloning. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en moet in een jaar minimaal € 5.000 bedragen. Lees meer


Bijtelling delen met je partner?
Werkt je partner mee in je onderneming en valt hij of zij in een lagere belastingschijf? Dan kan het voordelig zijn de bijtelling voor de auto te delen met je partner. Je betaalt dan samen wellicht minder belasting. Lees meer


Houd rekening met vermogenstoets toeslagen 
Lagere inkomens hebben vaak recht op een of meer toeslagen. We kennen de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Voor alle toeslagen, behalve de kinderopvangtoeslag, geldt een zogenaamde vermogenstoets. Dit betekent dat je geen recht hebt op de toeslag als je vermogen te groot is. De toetsdatum is 1 januari. Lees meer


Zonnepanelen op woon-bedrijfspand: meer btw terug 
Heb je in 2020 zonnepanelen geplaatst op woning en/of bedrijfspand, dan kan je misschien meer btw terugvragen dan je denkt. De btw op de zonnepanelen is sowieso (deels) terug te vragen, omdat je een deel van de energieproductie btw-belast aan het net levert. Hetzelfde geldt voor de energie ten behoeve van het btw-belast zakelijk gebruik van de woning of het bedrijfspand. Lees meer


Beoordeel de hoogte van de winst van je bv 
De tarieven (eerste schijf) van de vennootschapsbelasting gaan de komende twee jaren verder dalen tot 15% in 2022. Aan het eind van het jaar krijg je meer duidelijkheid over de winstpositie. Beoordeel of de winst van je bv(’s) in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijd je net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000. Hierboven bedraagt de belasting 25% in plaats van 16,5%. Het kan dan aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen. Lees meer


Houd de fiscale eenheid voor de Vpb tegen het licht
Zijn jouw bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting? Houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Lees meer


Dividend vóór 2021 uitkeren?
Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2021 te laten plaatsvinden, als je deze uitkering consumptief gebruikt of voor het aflossen van een ‘excessieve lening’ bij de bv. Lees meer


Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
Met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2020 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2021 een rente van 4%! Voorkom belastingrente over 2020 en controleer of jouw voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan, als de liquiditeitspositie dat toelaat. Lees meer


Speel in op stijging tarief innovatiebox
Ondernemingen in de vennootschapsbelasting kunnen onder voorwaarden een verlaagd belastingtarief toepassen over winst die behaald is met immateriële activa die voortvloeien uit innovatieve activiteiten (innovatiebox). De winst die hiermee behaald wordt, is belast tegen 7%. Vanaf 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 9%. Let op! In verband hiermee is het van belang de winst in de innovatiebox vanaf 2021 zo laag mogelijk te houden. Dit kan onder andere door opbrengsten zo veel mogelijk vóór 2021 te realiseren en kosten zo veel mogelijk na 2020 op te voeren.


Lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups
Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2020 als starter aangemerkt? Dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je kan deze start-upregeling maximaal drie jaar toepassen.


Lager gebruikelijk loon voor andere dga’s
Ook dga’s die niet als dga van een innovatieve start-up worden aangemerkt, kunnen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 46.000. Lees meer


Verminder gebruikelijk loon met kostenvergoedingen en auto van de zaak
Kostenvergoedingen kan je, mits deze individualiseerbaar zijn, in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Door de vermindering van het gebruikelijk loon, dat in 2020 minstens € 46.000 moet bedragen, betaal je als dga minder belasting in box 1. Lees meer


Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan
Enkele heffingskortingen zijn nog maar beperkt overdraagbaar aan de partner. Het betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De afbouw van deze kortingen vindt al jaren plaats. Dit jaar kan je nog maar 20% van de kortingen uitbetaald krijgen op voorwaarde dat je fiscale partner wel voldoende belasting betaalt, vanaf 2023 helemaal niets meer. Lees meer


Beperking lenen bij eigen bv
Het excessief lenen bij de eigen bv voor dga’s wordt met ingang van 2023 aan banden gelegd. Het wetsvoorstel behelst leningen bij de eigen bv te belasten tegen het tarief in box 2. Dit zou dan alleen gelden voor zover het totaal van alle leningen meer dan € 500.000 bedraagt, waarbij leningen ten behoeve van de eigen woning zijn uitgezonderd. Tip: belastingheffing is te voorkomen door dividend uit te keren in die gevallen waarin je meer dan € 500.000 bij de bv hebt geleend. Doe je dit vóór 2021, dan betaal je nog 26,25% belasting over dit dividend. In 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 26,9%.


Verminder je vermogen in box 3
Bezit je veel vermogen in privé, dan betaal je hierover in box 3 belasting. Deze belasting loopt op naarmate je over meer vermogen beschikt. In 2021 betaal je over een belastbaar vermogen van meer dan € 1.000.000 zelfs 1,76% belasting over de waarde van het vermogen per 1 januari 2021, ongeacht het behaalde rendement.  Tip: het kan bij een hoog privévermogen lonend zijn om een deel hiervan over te brengen naar de bv, vooral als dit vermogen relatief laag rendeert. Dit kan via een kapitaalstorting of door het verstrekken van een lening aan de bv. Op deze manier betaal je minder belasting in box 3.


Vergeet btw privégebruik auto niet in de laatste btw-aangifte
Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen de btw op alle autokosten in aftrek kan brengen, althans, als je de auto gebruikt voor btw-belaste omzet. Lees meer


Koop elektrische auto vóór 2021 
Als je van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. De reden is dat de bijtelling bij privégebruik van zakelijke elektrische auto’s de komende jaren gaat stijgen. Lees meer


Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor milieuvriendelijke auto
Schaf je nog in 2020 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL (willekeurige afschrijving van 75% van de aanschaffingskosten). Voor elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km kan je eveneens MIA verkrijgen. Lees meer


Breng verkeersboete onder in de werkkostenregeling
Heb je als dga de beschikking over een auto van de zaak en heb je een verkeersboete gekregen waarbij je niet staande bent gehouden? In dat geval komt de bekeuring bij de kentekenhouder terecht, ofwel bij je bedrijf. Verhaal je de boete dan niet op jezelf als werknemer, dan is het bedrag van de boete als genoten voordeel onder te brengen in de werkkostenregeling. Blijf je binnen de vrije ruimte, dan blijft dit belastingvrij. Lees meer

03Tips | Werkgever

Op welke zaken moet je je als werkgever voorbereiden in het nieuwe jaar? Benut je bijvoorbeeld alle mogelijkheden van het loonkostenvoordeel en de werkkostenregeling? En hoe zit het ook alweer met de transitievergoeding? Deze tips – en meer – lees je hieronder. Vragen? Laat het ons gerust weten.

Loonkostenvoordeel voor lage lonen
Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is ook van toepassing op werknemers jonger dan 21 jaar. Zij moeten dan echter wel een gemiddeld uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 125% afgeleid van het WML voor iemand van 21 jaar of ouder. Voor het LIV geldt een aantal voorwaarden. Lees meer


Loonkostenvoordeel voor jongeren
Werkgevers die jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor de verhoging van de minimumjeugdlonen in de afgelopen jaren. Voor jongeren van 18 t/m 20 jaar geldt een lagere tegemoetkoming in de vorm van het jeugd-LIV. Dit zijn de bedragen voor 2020:

  • leeftijd op 31/12/2019: 18 jaar | Jeugd-LIV per uur: € 0,07 | Max. jeugd-LIV per jaar: € 135,20 
  • leeftijd op 31/12/2019: 19 jaar | Jeugd-LIV per uur: € 0,08 | Max. jeugd-LIV per jaar: € 166,40 
  • leeftijd op 31/12/2019: 20 jaar | Jeugd-LIV per uur: € 0,30 | Max. jeugd-LIV per jaar: € 613,60

Benut ook overige loonkostenvoordelen
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen, heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van je werknemer nodig. Het LKV bedraagt € 3,05 per verloond uur en kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. Alleen voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt het LKV € 1,01 per uur en maximaal € 2.000 per jaar.


Benut de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
Benut ook dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Beoordeel de nog resterende vrije ruimte en bekijk of zaken die je in 2021 wil vergoeden/verstrekken nog in 2020 kunnen worden vergoed/verstrekt. Het is namelijk niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2020 over is, door te schuiven naar 2021. Lees meer


Vier kerst dit jaar ‘WKR-optimaal’ met je personeel
Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. En een bedrijfsfeestje is begin 2021 misschien net zo gezellig als eind 2020. Omdat deze verstrekkingen dan in 2021 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2021. 
Let op! Bedenk wel dat schuiven alleen zin heeft als je in 2021 niet met dezelfde dreigende overschrijding van de vrije ruimte te maken krijgt en houd er rekening mee dat de vrije ruimte in 2021 beduidend geringer is.
Let op! Gaat de borrel binnenshuis gepaard met een maaltijd, dan komt voor de maaltijd wel het forfaitaire bedrag van € 3,35 per werknemer ten laste van de vrije ruimte. Dit is echter altijd beduidend minder dan de werkelijke waarde van een maaltijd buiten de deur, die anders ten laste van de vrije ruimte was gekomen.


Houd rekening met wijziging 30%-regeling
De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid is gewijzigd. Vanaf 2019 mogen werkgevers de regeling nog maar vijf jaar toepassen in plaats van acht jaar. Er is overgangsrecht ingevoerd voor de groep werknemers waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen en die zijn ingekomen vóór 1 januari 2012. Lees meer


Vorm een voorziening voor een transitievergoeding
Bij onvrijwillig ontslag van een werknemer ben je in beginsel een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij jou in dienst is geweest en de hoogte van het salaris. De transitievergoeding bedraagt in 2020 maximaal € 83.000 of een bruto jaarsalaris als dit meer is. Lees meer


Bereid je voor op einde belastingvrije vaste reiskostenvergoeding
Werkgevers kunnen hun werknemers een vaste, belastingvrije vergoeding geven voor de kosten van het woon-werkverkeer. Als jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer krijgen, hoef je die vanwege de coronacrisis dit jaar niet aan te passen. Lees meer


Vraag tijdig de verhoogde WBSO aan
Werkgevers die innovatieve activiteiten verrichten, kunnen via de WBSO een fiscale tegemoetkoming krijgen in de vorm van een percentage van de gemaakte kosten. Deze kosten bestaan uit de direct toerekenbare salariskosten plus de overige toerekenbare kosten van innovatie. Lees meer

04Tips | Woning, werk & inkomen

Tips over je inkomen, je werk en je huis staan samengevat op deze pagina van de eindejaarsspecial. Denk hierbij aan tips over bijvoorbeeld lijfrente, groen beleggen en het clusteren van giften en zorgkosten. Maar ook over vrijgesteld schenken ten behoeve van je eigen woning. En wil en kan je nog een schenking doen aan je (klein)kinderen? Of overweeg je een elektrische auto aan te schaffen? Ook hier lees je meer over.

Speel in op aftrekbeperking box 1 
De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook in 2021 kan je een verlaging van de tarieven tegemoetzien. Lees meer


Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan
Enkele heffingskortingen zijn nog maar beperkt overdraagbaar aan je partner. Het betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De afbouw van deze kortingen vindt al jaren plaats. Dit jaar kan je nog maar 20% van de kortingen uitbetaald krijgen, vanaf 2023 helemaal niets meer. Lees meer


Koop nog dit jaar een lijfrente 
Koop nog dit jaar een lijfrente of stort een bedrag op je lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Aan het begin van het jaar mag je nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Het pensioenopbouwtekort wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. Lees meer


Maak (klein)kinderen blij met een schenking 
Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kan je in 2020 je kinderen belastingvrij € 5.515 schenken en je kleinkinderen of derden € 2.208. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag. Lees meer


Beleg groen in box 3 
Wil je je box 3-vermogen verlagen, denk dan ook eens aan groene beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van maximaal € 59.477 (bedrag 2020). Heb je een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor jou en je partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€ 118.954). Ook een minderjarig kind heeft zelfstandig recht op deze vrijstelling. Naast de vrijstelling in box 3 heb je ook nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3. Let op! De vrijstelling geldt niet voor de vermogenstoets in de toeslagen.


Claim als co-ouder sneller de IACK
Ouders die na een echtscheiding de zorg voor één of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen, hebben eerder recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK bedraagt dit jaar in beginsel 11,45% van je inkomen met een maximum van € 2.881. Je moet wel ten minste € 5.072 verdienen of recht hebben op de zelfstandigenaftrek. Lees meer


Overweeg de oprichting van een spaar-bv/-fonds
Heb je op dit moment veel spaargeld in box 3, overweeg dan de oprichting van een spaar-bv of een open fonds voor gemene rekening om daar vóór 31 december 2020 je spaargeld in te storten. Zo mis je de peildatum van 1 januari 2021 in box 3. De bv of het fonds betaalt over de daadwerkelijk ontvangen spaarrente tot een bedrag van € 245.000 in 2021 15% vennootschapsbelasting en over het meerdere 25% vennootschapsbelasting. Lees meer


Cluster zorgkosten 
Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de drempel. Alleen zorgkosten die boven de drempel uitstijgen, zijn aftrekbaar. Het is daarom aantrekkelijk zorgkosten zo mogelijk binnen een jaar te clusteren. Lees meer


Cluster giften 
Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Ook voor giften geldt een drempel. Alleen het bedrag aan giften boven deze drempel is aftrekbaar. De drempel bedraagt 1% van je verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten, met een minimum van € 60. Voor giften geldt ook een plafond (maximum) van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. Lees meer


Houd rekening met einde overgangsrecht zuivere saldolijfrente
Personen die in het bezit zijn van een zuivere saldolijfrente, moeten er rekening mee houden dat het hierop van toepassing zijnde overgangsrecht vanaf 2021 eindigt. Dit betekent dat in 2020 over de lijfrente afgerekend moet worden met de fiscus. Voor een zuivere saldolijfrente is in 2001 overgangsrecht van kracht geworden vanwege het destijds ingevoerde nieuwe belastingstelsel. Dit overgangsrecht eindigt eind 2020. Lees meer


Koop elektrische auto vóór 2021 
Als je van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. De reden is dat de bijtelling bij privégebruik van zakelijke elektrische auto’s de komende jaren gaat stijgen. Lees meer


Koop (eerste) eigen woning na 2020
Jongeren die minstens 18 jaar zijn en nog geen 35 jaar, krijgen vanaf 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. De vrijstelling is eenmalig. Dit betekent dat als deze jongeren al een koopwoning bezitten, ze toch recht hebben op de vrijstelling als ze een andere woning kopen. Voorwaarde is dat men de woning zelf als hoofdverblijf gaat bewonen. De vrijstelling betekent een besparing van 2% overdrachtsbelasting. Let op! De vrijstelling geldt vanaf 1 januari 2021, maar is vanaf 1 april 2021 beperkt tot woningen met een waarde tot € 400.000. Voor woningen met een hogere waarde geldt de vrijstelling in het geheel niet, dus ook niet tot het bedrag van € 400.000.


Koop tweede woning nog dit jaar
De overdrachtsbelasting op woningen die een koper niet zelf als hoofdverblijf gaat gebruiken, stijgt volgend jaar naar 8%. Dit betekent een stijging van 6%-punt ten opzichte van 2020. De verhoging is bedoeld om beleggen en speculeren op de woningmarkt tegen te gaan en zodoende woningen betaalbaar te houden. De maatregel betekent bijvoorbeeld dat een vakantiewoning belast wordt met 8% overdrachtsbelasting, maar ook de woning die een bedrijf koopt als belegging of de woning die een ouder koopt voor een kind.


Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning
Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2020 bedraagt deze vrijstelling € 103.643. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden gebruikt voor de eigen woning. Lees meer


Spreid de schenking over drie jaren en voorkom boeterente
Vanaf 2017 is het ook mogelijk om de hoge schenkingsvrijstelling van € 103.643 te gebruiken voor een schenking die je spreidt over drie achtereenvolgende jaren. Als de ontvanger van de schenking deze gebruikt voor aflossing van de schuld inzake de eigen woning, kan hierdoor de boeterente misschien (deels) worden voorkomen. Wel moet de ontvanger op alle momenten voldoen aan de leeftijdsgrens. Als iemand bijna 40 is, zijn gespreide schenkingen dus niet mogelijk.


Los geringe hypotheekschuld af
Als je geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoef je slechts een gering deel van het eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Lees meer


Onderzoek rentemiddeling
Rentemiddeling biedt een mogelijkheid om tegen een lagere hypotheekrente te lenen, zonder dat ineens de boeterente vanwege vervroegd aflossen betaald hoeft te worden. Bij rentemiddeling is de boeterente namelijk niet ineens verschuldigd, maar wordt uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Hiermee wordt een lagere hypotheekrente ineens bereikbaar voor een veel grotere groep. Onderzoek daarom of in jouw situatie rentemiddeling een mogelijkheid is. Lees meer


Betaal hypotheekrente vooruit
Valt jouw inkomen in 2021 in een lager tarief dan in 2020 en/of wil je je box 3-vermogen verlagen, dan is het wellicht financieel aantrekkelijk om in 2020 de hypotheekrente vooruit te betalen. De hypotheekrente wordt in 2020 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief en het box 3-vermogen zal per 1 januari 2021 lager zijn. Lees meer


Plan verkoop eigen woning slim rondom de jaarwisseling
Verkoop je je eigen woning? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari 2021 plaatsvindt. Als je de ontvangen koopsom namelijk niet direct gebruikt voor de aankoop van een nieuwe eigen woning, valt deze per 1 januari 2021 in box 3. De belastingheffing in box 3 is eenvoudig te voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 2 januari 2021. Lees meer


Plan koop eigen woning slim rondom de jaarwisseling
Koop je een eigen woning en betaal je deze aankoop (gedeeltelijk) met eigen geld? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris na 1 januari 2021 plaatsvindt. Het eigen geld behoort dan namelijk per 1 januari 2021 nog tot het vermogen in box 3. Je kan de belastingheffing in box 3 eenvoudig voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 29 december 2020. Let op! Het schuiven met de datum is niet altijd eenvoudig, omdat de verkoper mogelijk een tegenovergesteld belang heeft. Houd ook rekening met de wijzigingen per 2021 in de overdrachtsbelasting.


Verhuur tweede woning aan je kind(eren)
Heb je al dan niet studerende kinderen die nauwelijks een betaalbare huur- of koopwoning kunnen vinden en beschik je over voldoende privévermogen in box 3? Overweeg dan nog dit jaar een woning te kopen en aan hen te verhuren. Dit heeft verschillende fiscale voordelen. Lees meer

05Tips | Corona & overig

Uiteraard zijn er ook een aantal tips rondom corona opgenomen in deze eindejaarsspecial, zoals uitstel van belastingbetaling. Al het nieuws over corona is hier te vinden. Verder op deze pagina overige tips die het delen meer dan waard zijn. Haal er ook uit wat erin zit als het om alle eindejaarstips van Confianza gaat.

CORONATIPS

Vraag voorlopige verliesverrekening aan
Heb je in 2019 winst behaald, maar sluit je 2020 vermoedelijk af met een verlies? Dan kan je de Belastingdienst na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 vragen om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2019. Lees meer


Verlenging uitstel van betaling
Ben je met je bedrijf in betalingsproblemen gekomen door de coronacrisis, dan kan je nog tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of een eerdere aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling van je belastingen verlengen. De regeling voor dit bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020. Wanneer je bijzonder uitstel afloopt, moet je bij de eerstvolgende aangifte je belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor je uitstel van betaling hebt gekregen. Hiervoor krijg je drie jaar lang de tijd.


Lager gebruikelijk loon dga vanwege coronacrisis
Ben je dga van een bv waarvoor door de coronacrisis grote gevolgen ontstaan voor de omzet, dan mag je het gebruikelijk loon als dga lager vaststellen. Dit kan zonder vooroverleg met de inspecteur. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer


Investeren? Vraag de BIK aan!
Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale investeringssubsidie geïntroduceerd: de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK geldt voor binnenlandse investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022 voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is dus alleen interessant voor bedrijven met personeel. Door deze systematiek is het voordeel van de regeling ook niet afhankelijk van de winst. Lees meer


OVERIGE TIPS

Overweeg afkoop van je alimentatieverplichting 
Heb je een alimentatieverplichting aan je ex-echtgenoot of ex-partner, dan zijn de betalingen nu nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 46%. Vooruitlopend op de aangekondigde tariefsverlagingen de komende jaren kan je in gezamenlijk overleg met je ex besluiten deze verplichting af te kopen. Je voorkomt hiermee dat je door de aftrekbeperking de komende jaren netto meer alimentatie betaalt. Lees meer


Stel een opleiding niet langer uit 
Volg je als particulier een opleiding of studie voor een beroep? Je kan dan de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Er is een wetsvoorstel ingediend om deze algemene fiscale aftrek te schrappen en te vervangen door een specifiekere regeling. Tot die tijd kan je gebruik blijven maken van de scholingsaftrek. In 2021 heb je in ieder geval nog recht op de aftrek. Als je recht hebt op studiefinanciering (waaronder collegegeldkrediet), bestaat er geen recht op aftrek.


Schenk giften periodiek 
Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Deze giften kan je aftrekken als je gebruikmaakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Hierin moet zijn aangegeven dat over een periode van minstens vijf jaar de gift wordt verstrekt. Voor periodieke giften geldt geen drempel en ook geen plafond. Lees meer


Koop waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar 
Alle roerende zaken die je voor persoonlijke doeleinden gebruikt of verbruikt, hoef je niet op te geven in box 3. Denk bij roerende zaken aan inboedel, een auto, boot of caravan, maar bijvoorbeeld ook aan juwelen of een duur horloge. Ben je van plan binnenkort een dure aankoop te doen, zorg dan dat je deze aanschaf uiterlijk 31 december 2020 hebt gedaan en betaald. In de box 3-heffing per 1 januari 2021 zal dit vermogen dan niet worden meegenomen. Let op! Er geldt een antimisbruikmaatregel. Kan de Belastingdienst namelijk aannemelijk maken dat je de zaken hoofdzakelijk ter belegging hebt gekocht, dan behoren deze zaken wél tot het vermogen in box 3. Ook als je deze zaken tevens persoonlijk gebruikt.


Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden 
Een lagere bijtelling geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2021 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)! Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de volledig elektrische auto uit 2016 – die nu nog een 4%-bijtelling kent –, krijgt in 2021 na 60 maanden een hogere bijtelling. Deze bedraagt in 2021 15% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 25% over het meerdere. Lees meer


Vraag als particulier subsidie aan voor elektrische auto
Particulieren die een elektrische auto aanschaffen, kunnen hiervoor subsidie krijgen. De subsidie bedraagt € 4.000 voor nieuwe elektrische auto’s en € 2.000 voor occasions. Voor de subsidie geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de catalogusprijs van de auto liggen tussen € 12.000 en € 45.000 en moet de actieradius minstens 120 kilometer zijn. De subsidie is alleen bestemd voor particulieren, wat betekent dat de auto niet tot het ondernemingsvermogen mag behoren. Ondernemers kunnen de subsidie dus alleen krijgen als ze de auto in privé aanschaffen. In dat geval kan men voor zakelijke kilometers € 0,19/km ten laste van de winst brengen. Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Tips | Ondernemer

03 Tips | Werkgever

04 Tips | Woning, werk & inkomen

05 Tips | Corona & overig

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling