Confianza
E-magazine

Special Prinsjesdag 2019

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Ondernemen

03Woning, werk & inkomen

04Personeel

05Overige maatregelen

01Voorwoord

Zoals je inmiddels van ons gewend bent, ontvang je ook dit jaar een Prinsjesdagspecial. Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota 2020 gepresenteerd. En dus ook het Belastingplan 2020. Wat opvalt is dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. 

In deze special lees je de voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders is vermeld. De voorstellen zijn gerangschikt in vier pagina’s: 

  • Ondernemen
  • Woning, werk & inkomen
  • Personeel
  • Overige maatregelen

Eruit halen wat erin zit
Per pagina hebben we de belangrijkste voorstellen uit de Miljoenennota 2020 voor je op een rij gezet. Nieuwsgierig naar de overige plannen? Klik dan hier. Ook als het om nieuws rondom Prinsjesdag gaat, halen we er graag voor je uit wat erin zit. Neem gerust contact op als je vragen hebt.

 


Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Confianza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

02Ondernemen

De belangrijkste plannen uit de Miljoenennota voor de ondernemer staan hieronder genoemd, waaronder een aanpassing van het tarief aanmerkelijk belang box 2 en de verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Lees snel verder.

Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2
Het tarief in box 2 is nu 25%. Er was aangekondigd dat dit tarief zou worden verhoogd naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Deze verhoging is gematigd, omdat de tarieven voor de vennootschapsbelasting minder werden verlaagd. Het tarief wordt nu verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van de bv (besloten vennootschap) aan de aandeelhouder (dga) in privé. Deze tariefsverhoging ziet ook op al bestaande winstreserves die in het verleden zijn ontstaan in de bv.

Tip: door de verhoging van het tarief kan het voordeliger zijn om in 2019 nog een dividenduitkering te doen, bijvoorbeeld ter verlaging van de schulden aan de bv.


Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting
Om de lasten van de burgers te kunnen verlagen, gaat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Met ingang van 1 januari 2020 is het tarief van de vennootschapsbelasting:

Winst t/m € 200.000
2019: 19%
2020: 16,5%
2021: 15%

Winst boven € 200.000
2019: 25%
2020: 25%
2021: 21,7%


Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
Per 1 januari 2020 krijgt de vrije ruimte van de WKR een tweeschijvenstelsel. Tot een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7% en vanaf € 400.001 is deze 1,2% van de loonsom. 

Dit betekent dat er meer vergoedingen en verstrekkingen kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte, zonder dat de eindheffing van 80% is verschuldigd. 

Tip: kom je met je vergoedingen en verstrekkingen dit jaar boven de vrije ruimte uit en kan je vergoedingen en verstrekkingen aan je personeel doorschuiven naar 2020? Dan hoef je door de verruiming van de vrije ruimte wellicht zowel nu als in 2020 geen eindheffing te betalen over de vergoedingen en verstrekkingen.


Winst uit onderneming | Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek
Vooruitlopend op voorstellen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt wordt de arbeidskorting sneller verhoogd en de zelfstandigenaftrek sneller verlaagd. 

Vanaf 2020 gaat de zelfstandigenaftrek in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 omlaag naar € 5.000 in 2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 € 7.030 (2019 € 7.280).

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. Met de zelfstandigenaftrek wordt het bedrag waarover inkomstenbelasting is verschuldigd, verlaagd. Hierdoor wordt per saldo minder inkomstenbelasting afgedragen aan de Belastingdienst.


Wat miste er in de belastingplannen?
Voor een aantal onderwerpen ontbraken er ook diverse wetvoorstellen. Bijvoorbeeld voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt om de huidige Wet DBA te vervangen en een voorstel voor de aangekondigde aanpassing van de belastingheffing in box 3 (zomer 2020 verwacht). 

Het wetsvoorstel met betrekking tot excessieve leningen van de aandeelhouder bij de vennootschap volgt in het vierde kwartaal 2019. Met deze wet zullen leningen die dga’s van hun eigen bv verkrijgen onder omstandigheden (sneller) in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor wordt de kans vergroot dat de dga dubbel belast wordt. De regering streeft ernaar dat deze nieuwe regelgeving per 1 januari 2022 definitief in werking treedt. Het is voor de dga van belang om de ontwikkelingen op dit vlak goed te blijven volgen. 

Verder is het voornemen om de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen.
 

03Woning, werk & inkomen

Plannen die de komende periode in het parlement worden behandeld op het gebied van woning, werk en inkomen zijn hieronder te vinden. Denk aan belastingtarieven, de verhoogde bijtelling voor de elektrische auto en de versnelde afbouw van de hypotheekrente.

Tweeschijvenstelsel al in 2020
De invoering van een tweeschijvenstelsel zou pas in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Vanaf volgend jaar gelden dus nog slechts twee belastingtarieven. Het kabinet heeft in 2018 de lijnen uitgezet van deze zogenoemde ‘vlaktax’, die nu dus versneld wordt ingevoerd.


Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
Er zijn nieuwe tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting. Deze gelden vanaf 2020 voor alle belastingplichtigen die zijn geboren op of na 1 januari 1946 en die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen. Klik hier voor de tabel.


Overzicht gewijzigde heffingskortingen
Iedereen heeft recht op algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. Met ingang van 2020 wordt het vertrekpunt van de algemene heffingskorting verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting voor werkenden die tussen de circa € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen, omhoog. Lees meer


Voorstellen aanpassing forfaitair rendement box 3 vanaf 2022
In een brief aan de Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven de bepaling van het rendement van box 3 aan te willen passen per 1 januari 2022. Vanaf 2022 zal eerst naar de samenstelling van het vermogen worden gekeken. In het voorstel wordt uitgegaan van het fictieve inkomen op vermogen. Lees meer


Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek eigen woning – versnelde afbouw
Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. In 2019 was het hoogste tarief 51,75%. Lees meer


Bijtelling elektrische auto omhoog
Per 1 januari 2020 stijgt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s naar 8% (2019: 4%) over maximaal € 45.000. Is de cataloguswaarde hoger dan € 45.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing. Lees meer
 

04Personeel

Ook op personeelsgebied zijn er belangrijke zaken te melden. Zo is er onder andere een aantal wijzigingen van de werkkostenregeling. Hieronder lees je welke dat zijn. 

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
Per 1 januari 2020 krijgt de vrije ruimte van de WKR een tweeschijvenstelsel. Tot een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7% en vanaf € 400.001 is deze 1,2% van de loonsom. Dit betekent dat er meer vergoedingen en verstrekkingen kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte, zonder dat de eindheffing van 80% is verschuldigd. 

Tip: kom je met je vergoedingen en verstrekkingen dit jaar boven de vrije ruimte uit en kan je vergoedingen en verstrekkingen aan je personeel doorschuiven naar 2020? Dan hoef je door de verruiming van de vrije ruimte wellicht zowel nu als in 2020 geen eindheffing te betalen over de vergoedingen en verstrekkingen.


Verlenging termijn aangifte en afdracht eindheffing
Is sprake van een overschrijding van de vrije ruimte in een kalenderjaar, dan is de uiterste termijn waarop je dat nu kunt aangeven het moment waarop je aangifte doet over het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. Vanaf 2020 geldt het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar als uiterste termijn. Werkgevers krijgen hierdoor meer tijd om de verschuldigde eindheffing vast te stellen, die is ontstaan door het overschrijden van de vrije ruimte.


Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De VOG wordt nu als een vergoeding beschouwd die in de vrije ruimte valt. Dit wordt door werkgevers als hinderlijk ervaren, want een dergelijke verklaring is vaak wettelijk verplicht en heeft geen voordeel voor de werknemer. Daarom wordt de VOG per 1 januari 2020 gericht vrijgesteld. 


Waardering producten uit eigen bedrijf
Werkgevers moeten vanaf 2020 op een andere wijze berekenen hoeveel korting zij geven aan werknemers. Nu is het bedrag dat derden moeten betalen doorslaggevend. Vanaf 2020 geldt de waarde in het economisch verkeer.


Bijtelling elektrische auto omhoog
Per 1 januari 2020 stijgt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s naar 8% (2019: 4%) over maximaal € 45.000. Is de cataloguswaarde hoger dan € 45.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing. Lees meer


Fiscale voordelen bpm en mrb voor emissievrije auto’s en PHEV’s verlengd tot 2025
De vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor emissievrije auto’s blijft door een verlenging van vier jaar tot 1 januari 2025 gehandhaafd. Lees meer

05Overige maatregelen

Overige maatregelen uit de Miljoenennota – die zeker de moeite waard zijn om te delen – lees je hieronder.

Afschaffing scholingsaftrek
Particulieren die een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep volgen en geen recht op studiefinanciering hebben, kunnen momenteel de kosten hiervan in hun aangifte inkomstenbelasting aftrekken als scholingsuitgaven. Het gaat daarbij om college-, cursus- en examengelden en verplichte leermiddelen. Lees meer


Indexatie vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 2020
Vrijwilligers die vergoedingen en verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar hoeven hierover geen belasting en premie volksverzekeringen te betalen. Per 1 januari 2020 worden deze maxima jaarlijks geïndexeerd. Het maximumbedrag wordt per kalenderjaar steeds afgerond op een veelvoud van € 100. 


Aanpassing inkeerregeling
Met de inkeerregeling kunnen belastingbetalers die inkomen hebben verzwegen, dit inkomen momenteel alsnog melden bij de Belastingdienst. Zij krijgen dan geen of een lagere boete. Ook in 2020 kan nog steeds gebruik gemaakt worden van de inkeerregeling, maar wordt over het verzwegen inkomen uit aandelen (box 2) of vermogen (box 3) wel een boete opgelegd. Ook maakt het vanaf 2020 niet meer uit of dit inkomen wel of niet uit het buitenland kwam.


Overgangsrecht voor saldolijfrenten van vóór 2001
Het overgangsrecht voor saldolijfrenten van vóór 2001 eindigt op 31 december 2020. Op dat moment geldt een afrekenverplichting. Voor bepaalde saldolijfrenten en bepaalde buitenlandse pensioenen blijft het overgangsrecht toch gewoon bestaan. Lees meer


Aanpassing belastingrente erfbelasting
Op dit moment geldt dat geen belastingrente is verschuldigd voor de erfbelasting als binnen acht maanden na het overlijden wordt verzocht om een voorlopige aanslag óf aangifte wordt gedaan en de aanslag conform dat verzoek of die aangifte wordt opgelegd. De voorgaande regeling wordt ook voorgesteld als de termijn voor het indienen van de aangifte op een ander moment aanvangt dan op de dag van het overlijden of wordt opgeschort. In die situatie wordt dan evenmin belastingrente in rekening gebracht als het verzoek om een voorlopige aanslag of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die dan geldt. De (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting moet dan wel conform dat verzoek of die aangifte worden vastgesteld.


Keuze post Belastingdienst: digitaal of op papier
De Belastingdienst verstuurt jaarlijks zo’n 175 miljoen brieven. Veel van deze brieven versturen ze nu dubbel: digitaal via de Berichtenbox op MijnOverheid én op papier. Dat is kostbaar en veel mensen vinden dit onnodig.
Daarom wordt de wet aangepast, zodat belastingplichtigen kunnen kiezen of ze hun post digitaal of op papier willen ontvangen. Die keuze kan (meerdere malen) worden herzien. De Belastingdienst treft de komende tijd voorbereidingen. Daarna kunnen belastingplichtigen aangeven of ze hun post digitaal of op papier willen ontvangen.
 

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Ondernemen

03 Woning, werk & inkomen

04 Personeel

05 Overige maatregelen

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling