Confianza
E-magazine

Prinsjesdagspecial 2018

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Ondernemen

03Woning, werk & inkomen

04Personeel

05Overige maatregelen

01Voorwoord

Weer een nieuw e-magazine in de mailbox! Dit keer in de vorm van een Prinsjesdagspecial. Want wat is er veel te melden na de presentatie van de Miljoenennota 2019. Verlaging van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, afschaffing dividendbelasting, versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek en de inperking van de looptijd van de 30%-regeling. Dit - en veel meer - valt te lezen onze 18e editie van het e-magazine.

De Prinsjesdagspecial staat vol met voorstellen voor jou en jouw bedrijf. De plannen zullen de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2019 in werking, tenzij er een andere datum staat vermeld. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog over alle plannen beslissen. 

Markant nieuws
Confianza heeft markant nieuws te delen. Per 1 januari 2019 gaat ons kantoor een samenwerking aan met Markant Accountancy uit Lisse. Markant heeft in de zoektocht naar continuïteit van het bedrijf in Confianza een geschikte partner gevonden. Het mes snijdt aan twee kanten: Markant wordt in zijn huidige vorm voortgezet en met de participatie van Confianza wordt de dienstverlening aan de klanten van Markant naar een hoger plan gebracht. Aan de andere kant biedt de nieuwe samenwerking een uitbreiding richting het noorden van de Duin- en Bollenstreek, waardoor onze positie wordt verstevigd. 

Markant in Lisse blijft als kantoor zelfstandig opereren. Als klant van Confianza verandert er niets. Heb je vragen over dit markante nieuws, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

Disclaimer: bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Confianza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

02Ondernemen

De fiscale plannen van het kabinet voor de komende jaren voor de ondernemer zijn overzichtelijk op een rij gezet. Welke belastingtarieven gaan er gelden in de inkomstenbelasting? Hoe zit het met de verliesverrekening in box 2 en de energie-investeringsaftrek? Up-to-date blijven van de kleineondernemersregeling en de afschaffing van de dividendbelasting? Lees dan snel verder. Je leest er alles over op deze pagina.

Vragen?
Heb je na het lezen van alle plannen voor jou als ondernemer nog vragen? Kom dan gerust langs voor een kop koffie. Leggen we gelijk uit hoe het precies zit.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
In 2019 gelden er andere tarieven voor box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) van de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 is een grotere wijziging voorzien. Vanaf dat jaar gelden nog slechts twee belastingtarieven. Het kabinet zet hiermee de lijnen uit van de zogenaamde ‘vlaktaks’. Lees meer

Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2
Het tarief in box 2 is nu 25%. Aangekondigd was dat dit tarief verhoogd zou worden naar 27,3% in 2020 en naar 28,5% in 2021. In het Belastingplan 2019 is deze verhoging gematigd. Het tarief wordt nu verhoogd naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021. Lees meer

Beperking verliesverrekening box 2 
De mogelijkheid tot verrekening van verliezen in box 2 wordt beperkt van negen naar zes jaar. Aanmerkelijkbelangverliezen zijn vanaf 2019 te verrekenen tot en met 2025. Voor verliezen geleden voor 2019 geldt de huidige voorwaartse verliesverrekeningstermijn van negen jaar. Een verlies uit 2018 kan dus verrekend worden tot en met 2027. Overgangsrecht moet de negatieve effecten van de beperking van de verliesverrekeningstermijn in samenhang met de verplichte volgorde van verliesverrekening voorkomen.

Nieuwe forfaitaire rendementen voor 2019
Box 3 gaat over sparen en beleggen. De belastingheffing in deze box is gebaseerd op een forfaitair rendement. Niet op het werkelijk behaalde rendement. Het maakt voor de belastingheffing dan ook niet uit hoeveel rendement je in werkelijkheid hebt gerealiseerd met jouw vermogen in deze box. Naarmate het vermogen hoger is, is het forfaitaire rendement ook hoger, voor zover het in een hogere vermogensschijf valt. Welke percentages gelden voor 2019? Lees meer

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief van de vennootschapsbelasting als volgt verlaagd:

  • Tarief 2019 bij winst tot € 200.000: 19%
  • Tarief 2019 bij winst boven € 200.00: 24,3%
  • Tarief 2020 bij winst tot € 200.000: 17,5%
  • Tarief 2020 bij winst boven € 200.000: 23,9%
  • Tarief 2021 bij winst tot € 200.000: 16%
  • Tarief 2021 bij winst boven € 200.000: 22,25%

Verrekening verliezen in de vennootschapsbelasting beperkt
In 2019 kunnen ontstane verliezen in de vennootschapsbelasting in plaats van negen jaar nog maar zes jaar voorwaarts met winsten verrekend worden. De achterwaartse verliesverrekening van één jaar blijft gehandhaafd. Verliezen die zijn ontstaan vóór het boekjaar 2019 kunnen nog steeds negen jaar voorwaarts met positieve resultaten verrekend worden. 

Verlaging energie-investeringsaftrek (EIA)
Met ingang van 2019 wordt de energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd van 54,5% naar 45%. Lees meer

Het lage btw-tarief gaat omhoog
Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit betekent dat veel dagelijkse boodschappen, de kapper, kunst en werkzaamheden aan de woning duurder worden. Lees meer

Modernisering kleineondernemersregeling (KOR)
De kleineondernemersregeling (KOR) wordt vanaf 1 januari 2020 gemoderniseerd. De huidige KOR  geldt als het te betalen btw-bedrag lager is dan € 1.883 op jaarbasis en is alleen toegankelijk voor ondernemers die natuurlijke personen zijn, zoals eenmanszaken. Lees meer

Btw-richtlijn voor e-commerce
De EU-Richtlijn elektronische handel is met name gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen aan particulieren. Een klein deel van deze richtlijn moet met ingang van 1 januari 2019 worden geïmplementeerd. Er volgen nog meer wijzigingen tot en met 2021. Lees meer

Afschaffing dividendbelasting
Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het behouden en creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Lees meer

Renteaftrek bedrijven per 1 januari 2019 beperkt met earningsstrippingmaatregel
Om belastingontwijking tegen te gaan, zijn verschillende maatregelen vastgelegd in de Europese anti-belastingontwijkingsrichtlijn (ATAD1). Eén van de maatregelen is de earningsstrippingmaatregel. Lees meer

Afschaffing teruggaafregeling BPM voor taxi’s en openbaar vervoer
Momenteel wordt op aanvraag een teruggaaf van BPM verleend voor personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt voor openbaar vervoer of taxivervoer. Volgens het kabinet ervaart deze groep geen financiële prikkel tot aanschaf van milieuvriendelijke auto’s. Daarom is besloten deze regeling met ingang van 1 januari 2020 af te schaffen. Lees meer

Verhoging belasting zeer vervuilende vrachtauto’s (Eurovignet)
De belasting zware motorrijtuigen (BZM) wordt per 1 juli 2019 verhoogd voor de meer vervuilende vrachtauto’s. Deze maatregel treedt in werking in alle zogenoemde Eurovignet-landen (Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden) en in België. Lees meer

Verlaging afschrijven onroerend goed binnen het bedrijf
De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 2019 mag niet meer worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde. Lees meer

Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting
Sinds 2014 wordt het tarief voor aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals betaalde hypotheekrente, jaarlijks met 0,5% afgebouwd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt deze jaarlijkse afbouw verhoogd naar 3% en kunnen dus steeds minder kosten verrekend worden. Lees meer

Schuld bij eigen bv boven € 500.000 belast
Vanaf 2022 gaan directeur-grootaandeelhouders met een schuld aan hun eigen bv over bedragen boven de € 500.000 belasting betalen. Lees meer

€ 90,8 miljoen naar kennisontwikkeling en innovatie agrarische sector
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers. Innovatie is een belangrijke pijler in de begroting. Lees meer

€ 20 miljoen voor opzet kennis- en innovatieagenda Cybersecurity
Cybersecurity is ook de komende jaren een hot thema. Vandaar dat met de middelen uit het Regeerakkoord wordt gewerkt aan een meerjarige kennis- en innovatieagenda voor versterking van de kennisbasis en innovatie van cybersecurity. Voor de periode 2019–2022 is een bedrag van € 20 miljoen beschikbaar.

Korter uitstel exitheffing voor BV
BV’s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen krijgen minder uitstel voor het betalen van de zogeheten exitheffing. Lees meer

03Woning, werk & inkomen

Wat kan je verwachten van de kabinetsplannen als het gaat om jouw woning, jouw werk en jouw inkomen? Je leest het hier. Denk aan heffingskortingen, hypotheekrenteaftrek, eigenwoningforfait en monumentenpanden. Overzichtelijk gebundeld op deze pagina. Is iets niet duidelijk? Laat het ons weten.

Gewijzigde heffingskortingen
Iedereen heeft recht op een algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen. 

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek – versnelde afbouw
Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. In 2018 was dat tarief 51,95%. Per 1 januari 2019 loopt de totale beperking van de hypotheekrenteaftrek op tot 3%. Hierdoor is in 2019 de hypotheekrente aftrekbaar tegen 49%. Lees meer

Eigenwoningforfait omlaag
Nu het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd wordt, wordt het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait eveneens verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 gaat het percentage van nu 0,70% naar 0,65% in 2020, naar 0,60% in 2021, naar 0,50% in 2022 en naar 0,45% in 2023. Voor woningen met een waarde hoger dan € 1.060.000 blijft het percentage 2,35%. 

Afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente, dan heeft de belastingplichtige recht op aftrek (‘Wet Hillen’). De aftrek is gelijk aan het eigenwoningforfait verminderd met de aftrekbare kosten. Per saldo kan het inkomen uit eigen woning dus niet hoger zijn dan € 0. Lees meer

Aftrek monumentenpanden omgezet naar een subsidie
Zowel in het Belastingplan 2017 als het Belastingplan 2018 werd de afschaffing van de aftrekpost voor onderhoudskosten aan monumentenpanden uitgesteld. In het Belastingplan 2019 is besloten dat de aftrekpost uit de aangifte inkomstenbelasting wordt vervangen door een subsidieregeling. Lees meer

Conserverende aanslag lijfrente en pensioen
Nederland heeft de nationale wet op het gebied van de conserverende aanslag al meerdere malen gewijzigd of gerepareerd door uitspraken van de Hoge Raad. Als gevolg hiervan heeft Nederland over de opbouw van lijfrente en pensioen over bepaalde perioden wel heffingsrecht en over andere perioden niet. Daarom moet voor de berekening van de conserverende aanslag eerst in kaart worden gebracht welke uitgaven, aanspraken en bijdragen in welke periode zijn opgebouwd, om vervolgens te bepalen over welke uitgaven, aanspraken en bijdragen Nederland heffingsrecht heeft. Dit wordt compartimentering genoemd. Deze toerekening wordt nu gecodificeerd in de wet.

Beperking heffingskorting buitenlands belastingplichtigen
Belastingplichtigen die niet in Nederland wonen maar hier wel werken, kunnen – als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden – dezelfde aftrekposten en heffingskortingen ontvangen als een inwoner van Nederland. Deze persoon is dan kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Lees meer

Belastingdeel heffingskortingen voor niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen
Niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen die in een andere EU-lidstaat, in een EER-staat, in Zwitserland of op een van de BES-eilanden wonen, hebben op basis van Europees recht vanaf 2019 altijd recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Lees meer

Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting
Sinds 2014 wordt het tarief voor aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals betaalde hypotheekrente, jaarlijks met 0,5% afgebouwd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt deze jaarlijkse afbouw verhoogd naar 3% en kunnen dus steeds minder kosten verrekend worden. Lees meer

 

04Personeel

Fiets van de zaak, de 30%-regeling, subsidieregeling praktijkleren. Deze - en nog een paar andere onderwerpen - vind je op de pagina 'Personeel'. Wat staat hierover in de Miljoenennota 2019? Lees snel verder en je bent in no-time op de hoogte.

Maximale looptijd 30%-regeling van acht jaar naar vijf jaar
Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland verkort van acht naar vijf jaar. Er is geen overgangsrecht, waardoor de looptijd van alle lopende regelingen ook met drie jaar wordt ingekort. Lees meer

7% bijtelling op fiets van de zaak per 1 januari 2020
Een werkgever kan een werknemer een fiets van de zaak ter beschikking stellen. Het privégebruik van de fiets wordt daarbij belast. Het kabinet heeft besloten de huidige regeling voor vaststelling van dit privégebruik te vereenvoudigen, door per 1 januari 2020 een bijtelling op basis van een vast percentage in te voeren. De bijtelling bedraagt 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs. Lees meer

Invoering ‘Tesla-taks’ per 1 januari 2019
De bijtelling privégebruik voor volledig elektrische auto’s bedraagt momenteel 4% van de cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde auto van de zaak. Vanaf 1 januari 2019 geldt dit lage bijtellingspercentage slechts tot een bedrag van € 50.000. Over het deel van de cataloguswaarde dat boven de € 50.000 uitkomt, wordt het reguliere bijtellingspercentage van 22% gehanteerd. Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren verlengd
De Subsidieregeling praktijkleren wordt in 2019 met één jaar verlengd. Daarnaast vindt er in 2019 een korting van € 19,5 miljoen plaats op de regeling ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming. De budgetten voor de verschillende onderwijscategorieën in de subsidieregeling worden neerwaarts bijgesteld en het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt verlaagd van € 2.700 naar € 2.500 in 2019.

Geld voor het aannemen en aan het werk houden van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
Er komt het komende jaar meer geld beschikbaar voor het aan het werk helpen en houden van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in 2019 in een aantal nieuwe subsidieregelingen en programma’s. Zo wordt er € 17,3 miljoen uitgetrokken voor subsidieregelingen gericht op de aanpak van ouderenwerkloosheid en € 1 miljoen voor het subsidieprogramma Beroepsziekten.

05Overige maatregelen

Om het verhaal rondom de Miljoenennota compleet te maken, wil Confianza je ook graag op de hoogte brengen van de overige maatregelen. Denk onder andere aan de verruiming sportvrijstelling, de wijziging energiebelasting, erfgenamen en de vrijwilligersvergoeding. Onderwerpen die we interessant genoeg vinden om met je te delen. Zo heb je een mooi naslagwerk als het gaat om de fiscale kabinetsplannen voor de komende jaren. 

Verruiming sportvrijstelling
De btw-sportvrijstelling wordt vanaf 1 januari 2019 verruimd. De vrijstelling voor sportbeoefeningsdiensten verricht door niet-winstbeogende instellingen aan hun leden, gaat ook gelden voor niet-leden. In veel gevallen zal het niet meer mogelijk zijn om sportaccommodaties btw-belast te exploiteren.

Als gevolg hiervan kunnen clubs de btw op kosten van en investeringen in sportaccommodaties niet meer aftrekken. Dat betekent dat de btw een kostenpost wordt. Het kabinet is van plan om op 1 januari 2019 een subsidieregeling in werking te laten treden voor de ontwikkeling, het onderhoud en de instandhouding van sportaccommodaties.

Wijzigingen energiebelasting: van aardgas naar elektriciteit
Om de vervanging van aardgas door elektriciteit aantrekkelijker te maken, voert het kabinet met ingang van 1 januari 2019 een wijziging door in de energiebelasting. Het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas wordt verhoogd met € 0,03 per m3. Voor de glastuinbouw stijgt het tarief van de eerste schijf voor aardgas met € 0,00482 per m3. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd met € 0,0072 per kWh.

Compensatie lage inkomens
Daarnaast besluit het kabinet de vaste belastingvermindering in de energiebelasting per aansluiting met € 51 te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. Met de opbrengsten van deze wijziging wil het kabinet huishoudens met lage inkomens voor de hoge energiebelasting gaan compenseren.

Vrijwilligersvergoeding
In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk, gaat de onbelaste vergoeding per 1 januari 2019 met € 200 omhoog. De maximaal onbelaste vergoeding voor vrijwilligers stijgt daarmee tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. 
De vrijwilliger ontvangt de vergoeding om zijn of haar kosten te dekken en hoeft hierover geen belastingen en premies te betalen.

Vermindering verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen
Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (€ 710,68 in 2018), hebben te maken met verhuurderheffing. Wanneer zij de energieprestatie van de door hen verhuurde woningen verbeteren, komen zij met ingang van 1 januari 2019 in aanmerking voor vermindering van de verhuurderheffing. 

Hierbij geldt als eis dat de woning met minimaal drie energie-indexklassen wordt verbeterd. Daarnaast geldt een minimaal investeringsbedrag voor de verhuurder.

Belastingrente
Als een belastingaanslag door het toedoen van de belastingplichtige lang op zich laat wachten, wordt belastingrente in rekening gebracht. Voor aanslagen inkomstenbelasting en erfbelasting zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Als voor 1 mei na afloop van het belastingjaar wordt verzocht om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting dan wel de aangifte inkomstenbelasting wordt ingediend, wordt geen belastingrente in rekening gebracht.
  • Als binnen acht maanden na het overlijden wordt verzocht om een voorlopige aanslag erfbelasting dan wel de aangifte erfbelasting wordt ingediend, wordt geen belastingrente in rekening gebracht. 

Verlenging geldigheidsduur vrijstelling pleegzorgvergoeding
Voordelen die worden genoten in het kader van pleegzorg zijn voorlopig vrijgesteld in de winstsfeer. Deze vrijstelling zou op grond van een horizonbepaling per 1 januari 2019 vervallen. Dit is echter doorgeschoven naar 1 januari 2020, omdat een evaluatie inzake de financiële aspecten van pleegzorg nog niet is afgerond. De verwachting is dat de vrijstelling structureel ingevoerd gaat worden. 

De vrijstelling voorkomt dat bij het bieden van pleegzorg aan meer dan drie kinderen, een onderzoek moet worden ingesteld of de pleegzorg een bron van inkomen biedt. Bij het opvangen van meer dan drie kinderen kan de pleegzorgvergoeding mogelijk hoger zijn dan de kosten die pleegouders voor hun pleegkinderen maken. 

Erfgenaam en aansprakelijkheid
Erfgenamen kunnen nu tot maximaal het bedrag van hun erfenis aansprakelijk gesteld worden voor naheffings- en navorderingsaanslagen en aansprakelijkheidsschulden die pas zijn opgekomen na het overlijden van de erflater. De Belastingdienst mist daardoor soms verhaalsmogelijkheden, omdat mensen hun vermogen vlak voor hun overlijden wegschenken. De erfgenaam heeft dan geen of slechts een kleine erfenis ontvangen. De aansprakelijkheid wordt daarom uitgebreid met het bedrag van schenkingen die kort (tot 180 dagen) voor het overlijden van de erflater zijn ontvangen.

Tip: de uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt niet voor schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Let op! Deze wijziging is al per 18 september gaan gelden.

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Ondernemen

03 Woning, werk & inkomen

04 Personeel

05 Overige maatregelen

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling