Confianza
E-magazine

Tips voor onder de kerstboom!

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Ondernemen

03Personeel

04Woning, werk & inkomen

05Overige tips

01Voorwoord

De eindejaarstips voor 2017 zijn per onderwerp voor jou op een rij gezet in deze winterse editie van het e-magazine van Confianza Accountants. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet. Een aantal plannen is nog niet definitief. Die moeten namelijk nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Daarnaast worden ook fiscale maatregelen genoemd in dit e-magazine, die zijn aangekondigd in het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Houd er rekening mee dat ook deze plannen nog niet zijn goedgekeurd.

Veel leesplezier met dit e-magazine aan het einde van het jaar. Directie en medewerkers van Confianza Accountants wensen jou en alle dierbaren fijne kerstdagen en een mooi en succesvol 2018! Ook in het nieuwe jaar halen wij voor onze klanten eruit wat erin zit!


Disclaimer:
Er is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd bij de samenstelling van dit e-magazine. Confianza Accountants kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

 

02Ondernemen

Er zijn voor de ondernemer veel tips te noemen. In dit e-magazine zetten we ze voor je op een rij. Van investeringsaftrek en WBSO tot pensioen en gebruikelijk loon. Neem gerust contact met ons op als je meer informatie wilt over onderstaande onderwerpen.

 • Werk volgens een modelovereenkomst
  Als je een derde inhuurt voor het verlenen van diensten, kan je via een zogenaamde modelovereenkomst zekerheid krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Lees meer
 • Optimaliseer investeringsaftrek
  Als je in 2017 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.300 en € 312.176. Lees meer
 • Betaal een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel
  Heb je geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en dit bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen en ook nog niet betaald, betaal dit jaar dan nog minstens een bedrag even groot als het bedrag van de investeringsaftrek. Lees meer
 • Maximeer investeringsaftrek bij gebruik herinvesteringsreserve
  Als je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, kan je de boekwinst reserveren als herinvesteringsreserve. Bij latere aankoop van een ander bedrijfsmiddel, kan de herinvesteringsreserve hierop afboeken. Zodoende hoef je de boekwinst niet ineens af te rekenen. Lees meer
 • Stel desinvestering uit tot volgend jaar
  Heb je in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de investeringsaftrek en verkoop je het bedrijfsmiddel weer of stoot je het bedrijfsmiddel af, dan krijg je mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Lees meer
 • Vorm een herinvesteringsreserve voor een verkocht bedrijfsmiddel Heb je een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald, dan kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Lees meer
 • Laat herinvesteringsreserve niet verlopen
  Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die je in 2014 gevormd hebt, moet je nog vóór 31 december 2017 benutten. Lees meer
 • Voorkom verliesverdamping
  Beoordeel of jouw ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Lees meer
 • Vraag voorlopige verliesverrekening aan
  Heb je in 2016 winst behaald, maar sluit je 2017 vermoedelijk af met een verlies? Dan kan je de Belastingdienst na het indienen van de aangifte IB of Vpb 2017 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. Lees meer
 • Beoordeel de hoogte van de winst
  Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over jouw winstpositie. Beoordeel of jouw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Lees meer
 • Pas de KOR dit jaar nog toe
  Als je op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, kom je in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoef je een deel van de btw niet te voldoen. Lees meer
 • Houd de herzieningstermijn in de gaten
  Heb je in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het aanschafjaar en de negen opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. Lees meer
 • Vergeet btw privégebruik auto niet in de laatste btw-aangifte
  Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Lees meer
 • Beperking afschrijving gebouwen
  Het Kabinet Rutte III is voornemens de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting met ingang van 2019 te beperken tot 100% van de WOZ-waarde, in plaats van 50% van de WOZ-waarde nu. Lees meer
 • WBSO mogelijk omlaag in 2018
  De voordeelpercentages voor de WBSO gaan waarschijnlijk omlaag per 1 januari 2018. In 2016 is het WBSO-budget namelijk overschreden en dat betekent een aanpassing voor volgend jaar. Lees meer
 • Maak plaats in jouw archief
  Als ondernemer ben je verplicht een administratie te voeren. Alle onderdelen hiervan moet je minstens zeven jaar bewaren. Voor de btw is de bewaarplicht soms zelf tien jaar, bijvoorbeeld voor gebouwen. De administratie uit 2010 kan je ná 2017 laten vernietigen, op genoemde uitzonderingen na.
 • Gemengde kosten: percentage of vast bedrag niet aftrekbaar
  De aftrek van kosten met een gedeeltelijk privékarakter, is beperkt tot 80%. Lees meer
 • Zet stakingswinst om in een lijfrente
  Staak je de onderneming in 2017? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Lees meer
 • Plan opname overtollige liquiditeiten
  Zitten er in jouw onderneming meer liquiditeiten dan nodig is voor de correcte uitoefening van het bedrijf, dan kan je die niet langer tot het ondernemingsvermogen rekenen. Lees meer
 • Welke beloning voor meewerkende partner?
  Is jouw partner niet bij jou in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf, dan kan je hiermee fiscaal rekening houden. Lees meer
 • Deel de bijtelling met jouw partner
  Werkt jouw partner mee in de onderneming en valt hij of zij in een lagere belastingschijf? Deel de bijtelling voor de auto dan met jouw partner. Je betaalt dan samen een stuk minder belasting. Lees meer
 • Mogelijkheden voor opgebouwd pensioen in eigen beheer
  Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. De dga heeft drie jaar de tijd (2017, 2018, 2019) om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Lees meer
 • Minder vennootschapsbelasting vanaf 2019
  De beide tarieven van de vennootschapsbelasting gaan volgens het regeerakkoord van het Kabinet Rutte III in 2019 met 1%-punt omlaag, in 2020 met nog een 1,5%-punt en in 2021 daarbovenop nog eens met 1,5%-punt. Lees meer
 • Keer vóór 2020 dividend uit
  Als tegenhanger voor de aangekondigde verlaging van de Vpb-tarieven gaat volgens het regeerakkoord de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) in 2020 omhoog van 25% naar 27,3%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 28,5%. Het is daarom lonen een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden.
 • Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
  Met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2017 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 een rente van 8%! Lees meer
 • Lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups
  Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2017 als starter aangemerkt? Je mag het gebruikelijk loon dan vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je kunt deze start-upregeling maximaal drie jaar toepassen.
 • Lager gebruikelijk loon voor andere dga’s
  Ook dga’s die niet als dga van een innovatieve start-up worden aangemerkt, kunnen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Lees meer
 • Verminder gebruikelijk loon met kostenvergoedingen
  Kostenvergoedingen kan je in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Lees meer
 • Beperking verliesverrekening
  Het Kabinet Rutte III heeft aangekondigd de termijn van voorwaartse verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting te willen terugbrengen naar zes jaar in plaats van de huidige negen jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de beperking wordt ingevoerd en of er eventueel een overgangsregeling komt.
   

03Personeel

De laatste tips voor het einde van het jaar op personeelsgebied zetten we hieronder voor je op een rij. Nieuwe loonkostenvoordelen, benutten van de werkkostenregeling en optimaal kerst vieren met jouw personeel? Je leest het hier!

 • Nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen
  Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV).  Lees meer
 • Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren
  Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Lees meer
 • Benut ook overige nieuwe loonkostenvoordelen 
  Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Lees meer
 • Benut de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
  Benut ook dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Lees meer
 • Vier kerst dit jaar WKR-optimaal met jouw personeel
  Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. Lees meer

04Woning, werk & inkomen

Veel tips op het gebied van woning, werk en inkomen. Zin in een opleiding? Wat te doen met giften? Dubbele woonlasten of hypotheekrente vooruit betalen? Dit en nog veel meer tips vind je hieronder.

 • Koop waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar
  Alle roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoef je niet op te geven in box 3. Lees meer
 • Pleeg in 2018 nog onderhoud aan monumentenpand 
  Particuliere eigenaren kunnen de kosten van onderhoud aan hun rijksmonumentenpand in 2018 nog fiscaal in aftrek brengen. Lees meer
 • Stel opleiding niet langer uit
  Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Lees meer
 • Koop nog dit jaar een lijfrente
  Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op de lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. Lees meer
 • Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
  Met betrekking tot de aanslag inkomstenbelasting 2017 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 een rente van 4%. Lees meer 
 • Vraag middeling aan bij schommelende inkomsten
  Heb je de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten gehad in box 1, dan heb je misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn geweest. Lees meer
 • Cluster zorgkosten
  Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Lees meer
 • Cluster giften
  Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Ook voor giften geldt echter een drempel. Alleen het meerdere van giften boven deze drempel is aftrekbaar. Lees meer
 • Schenk giften periodiek
  Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Deze giften kan je aftrekken als je gebruik maakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Lees meer
 • Aftrekposten tegen hoog tarief
  Het Kabinet Rutte III heeft bekendgemaakt dat in 2019 een tweeschijventarief zal worden ingevoerd. Dit betekent een aanzienlijke lastenverlichting. Daar staat tegenover dat vanaf 2020 aftrekposten niet langer tegen het hoogste tarief kunnen worden verrekend. Lees meer
 • Nog dit jaar inkeren inzake verzwegen buitenlands vermogen? 
  Heb je in het verleden buitenlands vermogen in box 3 verzwegen waarover je belasting moest betalen? dan kan je dit jaar nog boetevrij ‘inkeren’. Lees meer
 • Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning
  Per 1 januari 2017 bestaat er een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. Lees meer 
 • Spreid de schenking over drie jaren en voorkom boeterente
  Vanaf 2017 is het ook mogelijk om de hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000 te gebruiken voor een schenking die u spreidt over drie achtereenvolgende jaren. Als de ontvanger van de schenking deze gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld, kan hierdoor de boeterente misschien (deels) worden voorkomen. 
 • Los geringe hypotheekschuld af
  Als je geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoef je ook geen eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn een lage hypotheekschuld af te lossen. Lees meer
 • Restschuld na verkoop? Rente is aftrekbaar
  Verkoop je jouw woning en blijf je met een restschuld zitten, dan kan je voorlopig de rente op deze restschuld nog in aftrek brengen. Lees meer
 • Onderzoek rentemiddeling
  Rentemiddeling biedt een mogelijkheid om tegen een lagere hypotheekrente te lenen, zonder dat ineens de boeterente vanwege vervroegd aflossen betaald hoeft te worden. Lees meer
 • Dubbele woonlasten? Maak gebruik van de verhuisregelingen
  Staat jouw voormalige, leegstaande woning te koop of ben je nog niet verhuisd maar heb je al wel een nieuwe woning aangeschaft, dan heb je gedurende het jaar waarin de woning leeg kwam te staan en de drie jaren daarna renteaftrek voor beide woningen. Lees meer
 • Betaal hypotheekrente vooruit
  Valt jouw inkomen in 2018 in een lager tarief dan in 2017 en/of wil je jouw box 3-vermogen verlagen, dan is het mogelijk financieel aantrekkelijk om in 2017 de hypotheekrente vooruit te betalen. Lees meer
 • Plan verkoop eigen woning slim rondom de jaarwisseling
  Verkoop je de eigen woning, dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari 2018 plaatsvindt. Lees meer
 • Plan koop eigen woning slim rondom de jaarwisseling
  Koop je een eigen woning en betaal je deze aankoop (gedeeltelijk) met eigen geld? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris na 1 januari 2018 plaatsvindt. Lees meer

05Overige tips

Als laatste de overige tips, die zeker niet onbelangrijk zijn te vermelden. Maak (klein)kinderen blij met een schenking. Koop vóór 2019 een duurdere elektrische auto. Minder motorrijtuigenbelasting betalen. Weten hoe en wat hierover en meer tips? Je leest het hieronder. 

 • Maak (klein)kinderen blij met een schenking
  Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Zo kan je in 2017 jouw kinderen belastingvrij € 5.320 schenken en jouw kleinkinderen of derden € 2.129. Lees meer
 • Prijsverhoging receptvrije geneesmiddelen
  Receptvrije geneesmiddelen worden met ingang van 1 januari 2018 belast tegen het hoge btw-tarief van 21%. Dit betekent een prijsverhoging van 14,15%. Lees meer
 • Koop gebruikte auto met lage bijtelling 
  Het percentage aan bijtelling voor een auto geldt in beginsel voor 60 maanden. Het maakt niet uit of de auto tussentijds verkocht wordt. Het kan dus lonen een auto met een lage bijtelling van vóór 2017 te kopen en de resterende periode na de datum van eerste toelating nog te profiteren van de lage bijtelling.
 • Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden
  Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2013, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2018 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)! Lees meer
 • Koop duurdere elektrische auto vóór 2019
  Als je van plan bent binnenkort een elektrische auto van meer dan € 50.000 aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2018 te doen. Lees meer
 • Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor milieuvriendelijke auto
  Schaf je nog in 2017 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Lees meer 
 • Minder motorrijtuigenbelasting in 2018
  Voor plug-inhybride auto’s (CO2-uitstoot van 1-50 gr/km) blijft de motorrijtuigenbelasting (net als nu) de helft van het reguliere tarief en nulemissieauto’s blijven volledig vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Ondernemen

03 Personeel

04 Woning, werk & inkomen

05 Overige tips

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling