Confianza
E-magazine

Special Regeerakkoord 2017

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Ondernemen

03Personeel

04Woning, werk en inkomen

05Overige maatregelen

01Voorwoord

Het heeft even geduurd, maar Nederland heeft weer een nieuw kabinet. Op 10 oktober is het Regeerakkoord 2017 gepresenteerd. Via dit e-magazine informeert Confianza je graag over de nieuwe plannen. Hervorming van het belastingstelsel, beperking aftrek hypotheekrente, werken meer lonend maken? We halen er voor je uit wat erin zit! Heb je nog vragen na het lezen van dit e-magazine? Neem dan snel contact met ons op.

Let op: de plannen moeten nog worden omgezet naar wetsvoorstellen, die behandeld en goedgekeurd moeten worden in het parlement. Wanneer de voorstellen ingaan, is nog niet duidelijk. Tenzij het erbij vermeld staat.


02Ondernemen

Voor de ondernemer staat er veel op stapel, zo valt te lezen in het regeerakkoord. Verhoging van het lage btw-tarief, afschaffen dividend belasting, beperking renteaftrek en afschaffing wet DBA zijn een paar voorbeelden. Hieronder lees je meer.

 • Vennootschapsbelasting – In eerdere belastingplannen is aangekondigd dat per 2018 de eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000. In het regeerakkoord wordt dit besluit teruggedraaid. Lees meer
 • Verhoging tarief aanmerkelijk belang (box 2) – Het tarief in box 2 wordt in 2020 verhoogd naar 27,3% en in 2021 naar 28,5%. Lees meer
 • Btw en tabaksaccijns – Om de belastingverlaging in de inkomstenbelasting mogelijk te maken wordt voorgesteld om per 1 januari 2019 het lage btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Lees meer
 • Afschaffen dividendbelasting – Naar alle waarschijnlijkheid wordt per 1 januari 2019 de dividendbelasting afgeschaft. Lees meer
 • Invoeren bronheffing royalty’s en rente – De afschaffing van de dividendbelasting betekent voor buitenlandse ondernemingen dat zij geen last meer hebben van niet te verrekenen dividendbelasting. Lees meer
 • Beperking afschrijving gebouwen – Wanneer een pand in eigen gebruik is, mag in de vennootschapsbelasting het pand worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde, de zogenaamde bodemwaarde. Vanaf 1 januari 2019 gaat een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde gelden.
 • Versobering verliesverrekening – Een verlies is in de vennootschapsbelasting te verrekenen met de winst van het voorgaande jaar of met winsten van de volgende negen jaren. Deze verliesverrekening wordt beperkt tot zes jaren.
 • Beperking renteaftrek – Per 1 januari 2019 wordt de maatregel ingevoerd dat de rente niet langer meer aftrekbaar is voor zover het saldo van de verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden-) rente meer bedraagt dan maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat. Lees meer
 • Kilometerheffing voor vrachtwagens – Nederland gaat ook een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. Lees meer
 • Zelfstandigenaftrek verlaagd – Wordt de zelfstandigenaftrek in aftrek gebracht tegen het tarief van de tweede schijf, dan wordt vanaf 1 januari 2020 het tarief van de aftrek jaarlijks verlaagd met 3%. Lees meer
 • Afschaffing wet DBA – Er wordt in het regeerakkoord voorgesteld om de DBA te vervangen. Lees meer
 • Verlichting regeldruk en administratieve lasten – Wet- en regelgeving wordt gemoderniseerd, zodat bedrijven met hun diensten en producten beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Regeldruk en administratieve lasten worden beperkt.
 • Emissieloze auto’s – Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. De uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie. In het regeerakkoord is niet opgenomen op welke wijze de uitfasering in lijn wordt gebracht met die ambitie.03Personeel

VVD, CDA, D66 en CU hebben de ambitie dat meer mensen aan het werk kunnen met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Werken moet lonender worden en voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden werknemers vast in dienst te nemen. De voorstellen hiervoor zijn voor jou op een rij gezet.

 • Ontslagrecht: introductie cumulatiegrond – Het wordt mogelijk om op basis van meerdere gronden ontslag aan te vragen, bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Lees meer
 • Transitievergoeding – In het regeerakkoord is een aantal voorstellen opgenomen met betrekking tot de transitievergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij wordt ontslagen. Lees meer
 • Aanpassing tijdelijke contracten – Werknemers kunnen gevangen zijn in een draaideur van tijdelijke contracten, waardoor zij geen vast dienstverband krijgen. Om dit te voorkomen, zijn een aantal voorstellen gedaan. Lees meer
 • Scherpere regels voor payrolling en nulurencontracten – Lees meer
 • Lagere WW-premie? – Het kabinet gaat onderzoeken of een premiedifferentiatie in de WW kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van een vast dienstverband. Bijv. door een lagere WW-premie te heffen in de eerste zes maanden als direct een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden.
 • Verlichting loondoorbetalingsverplichting – De loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. Om dit te bekostigen, wordt een uniforme lastendekkende premie doorberekend aan de kleine werkgevers.
 • Verkorting termijn premiedifferentiatie WGP – Voor alle werkgevers wordt de periode waarvoor de premiedifferentiatie geldt in de WGA, verkort van tien naar vijf jaar. Dit verkleint het financiële risico voor werkgevers aanzienlijk. Na deze vijf jaar wordt een collectieve, uniforme premie doorberekend.
 • Partnerverlof – Per 1 januari 2019 heeft de werknemer recht op vijf vrije dagen als de partner van de werknemer een kind krijgt. Daarnaast is vanaf 1 juli 2020 een speciaal aanvullend verlof mogelijk. Lees meer
 • In dienst nemen arbeidsbeperkte werknemer – Door de invoering van de Participatiewet ontvangt een werkgever die onder bepaalde voorwaarden een arbeidsbeperkte werknemer in dienst neemt een loonkostensubsidie. Lees meer
 • Duurzame inzetbaarheid – Het regeerakkoord zet middelen in om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Denk dan aan het stimuleren van scholing en het bewerkstelligen van een cultuuromslag in een ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid.
 • Duur 30%-regeling verkort naar 5 jaar – Vanaf 1 januari 2019 wordt de termijn waarin de werknemer gebruik kan maken van deze regeling verkort naar vijf jaar. Lees meer

04Woning, werk en inkomen

Het kabinet wil het belastingstelsel hervormen om een aantal doelen te bereiken, zoals de verschillen in fiscale behandeling tussen een- en tweeverdieners verkleinen, werken meer belonen voor mensen met een middeninkomen, vervuiling belasten, belastingontwijking aanpakken en het fiscale vestigingsklimaat verbeteren voor bedrijven die in Nederland daadwerkelijk economische activiteiten en banen genereren. De belastingtarieven zijn een belangrijk instrument om de doelen te bereiken. De voorstellen voor de tarieven vind je hieronder. Ook lees je de maatregelen voor de eigenwoningbezitter en wat er staat te gebeuren met de pensioenen.

 • Invoering vlaktaks in de inkomstenbelasting. Lees meer
 • Aanpassing heffingskortingen. Lees meer
 • Aanpassing belastingvrij vermogen box 3. Lees meer
 • Beperking hypotheekrente eigen woning. Lees meer
 • Verlaging eigenwoningforfait – Ter compensatie van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt het eigenwoningforfait verlaagd met 0,15%.
 • Geleidelijke afschaffing aftrek wegens geen of geringe woningschuld – Nu wordt, als een belastingplichtige geen eigenwoningschuld heeft, het eigenwoningforfait niet bij het inkomen opgeteld. Deze regeling is in 2005 ingevoerd om woningbezitters te stimuleren om hun schuld voor de eigen woning af te lossen. Het voorstel is om deze regeling in 30 jaar met gelijke stappen af te schaffen.
 • Pensioen – Het nieuwe kabinet wil het pensioenstelsel gaan hervormen. Lees meer

05Overige maatregelen

Het kabinet heeft ook nog andere plannen gepresenteerd die wellicht voor jou van belang kunnen zijn. We zetten ze hieronder voor je op een rij. Zo ben je met het lezen van dit e-magazine in no-time op de hoogte van alle nieuwe plannen die op stapel staan.

 • Vrijwilligersvergoeding – Vrijwilligers kunnen onder voorwaarden een onbelaste onkostenvergoeding van maximaal € 1.500 per kalenderjaar ontvangen. Deze vergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar € 1.700 per kalenderjaar.
 • Beleggingsinstellingen – Door afschaffing van de dividendbelasting mogen beleggingsinstellingen niet meer direct beleggen in vastgoed.
 • Eigen risico zorg – Het eigen risico bij zorgverzekeringen wordt gedurende de kabinetsperiode (2017–2021) bevroren op minimaal € 385. De zorgpremie kan daardoor wel gaan stijgen.
 • Collegegeld – Het collegegeld wordt voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (HBO/WO) gehalveerd. Om aanwas van leraren te stimuleren wordt het collegegeld voor PABO-opleidingen de eerste twee jaar gehalveerd.
 • Toeslagen en kindgebonden regelingen – De kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag worden verhoogd. De huurtoeslag wordt aangepast en vereenvoudigd. Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Ondernemen

03 Personeel

04 Woning, werk en inkomen

05 Overige maatregelen

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling