Confianza
E-magazine

Prinsjesdagspecial 2016

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Ondernemen

03Woning, werk & inkomen

04Personeel

05Overige maatregelen

01Voorwoord

"We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder te bouwen".

Met deze woorden liet onze koning blijken dat we weer op het goede spoor zitten.

Het kabinet heeft vervolgens in de Miljoenennota een positief beeld geschetst. De economie zit in de lift, de consumptie neemt toe, meer werkgelegenheid en misschien wel het belangrijkste: het vertrouwen in de toekomst groeit.

In dit e-magazine weer een overzicht van de meest in het oog springende voorstellen uit het Belastingplan 2017. We nemen u mee in de heersende positieve geluiden. Eruit halen wat erin zit. Dat geldt ook voor de Miljoenennota 2017!

De aangekondigde maatregelen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Het is dus mogelijk dat er nog wijzigingen aangebracht worden of dat bepaalde voorstellen toch niet doorgaan.


Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Foto voorblad e-magazine: Ministerie van Financiën/Richard van Elferen

02Ondernemen

Wat betekenen de maatregelen uit de Miljoenennota voor jou als ondernemer? Waar moet je op letten en wat zijn de tips? We zetten ze hieronder voor je op een rij. De adviseurs van Confianza staan voor je klaar, als je meer informatie wilt over onderstaande maatregelen.
 • Afbouw vennootschapsbelasting van 2018 tot 2021
  De vennootschapsbelasting wordt vanaf 2018 verminderd door een stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf (20%). In 2018 wordt de eerste tariefschijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.
 • Teruggaaf btw oninbare vorderingen eenvoudiger
  Vanaf 2017 wordt het eenvoudiger om btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Anders dan nu het geval is, hoeft vanaf 2017 niet meer aannemelijk gemaakt te worden dat een afnemer niet betaald heeft en ook niet meer zal betalen. Lees meer
 • Gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups versoepeld
  De gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups wordt versoepeld. Op verzoek kreeg een startup al enige tijd toestemming een lager gebruikelijk loon vast te stellen maar vanaf 2017 komt er een wettelijke regeling. Lees meer
 • Geen keuzemogelijkheid invulling begrip bouwterrein meer
  In de btw-wetgeving staan limitatieve voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil er sprake zijn van een bouwterrein. Als er sprake is van een bouwterrein, is de levering van dat bouwterrein belast met btw. Door toepassing van de samenloopregeling is dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Lees meer
 • Langere termijn voor opteren belastingplicht vennootschapsbelasting
  Stichtingen en verenigingen die in een jaar niet meer dan € 15.000 winst behalen of stichtingen en verenigingen die in een jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren niet meer dan € 75.000 winst behalen, zijn van vennootschapsbelasting vrijgesteld. In bepaalde gevallen kan het voor deze stichtingen en verenigingen voordeliger zijn om wel vennootschapsbelastingplichtig te zijn. Lees meer
 • Introductie nexusbenadering en toegangscriteria in de innovatiebox
  De innovatiebox is een aantrekkelijk instrument omdat hiermee het effectieve belastingtarief in de vennootschapsbelasting op winst uit innovatieve activiteiten wordt verlaagd. Door internationale afspraken inzake belastingontwijking wordt in de innovatiebox de nexusbenadering en toegangscriteria geïntroduceerd. Lees meer
 • Box 2-beleggen VBI wordt minder aantrekkelijk
  In een VBI, Vrijgestelde Beleggingsinstelling, zijn de beleggingsresultaten van beleggingen onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit is aantrekkelijk zeker nu een belastingplichtige fiscaal geruisloos overtollig vermogen kan afsplitsen uit zijn bv naar een VBI. Lees meer
 • Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling
  Een uitspraak van de Hoge Raad is reden voor het kabinet geweest om de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2016 te repareren. Lees meer
 • Renteaftrekbeperking overnameholding aangescherpt
  De fiscale aftrekbaarheid van rente op bovenmatige schuldfinanciering bij overnames gevolgd door voeging in een fiscale eenheid, is beperkt door invoering van de overnameholdingbepaling. Lees meer
 • Geen pensioen in eigen beheer meer, wel afkoop met korting
  De dga kan net zoals gewone werknemers een pensioen opbouwen. Normale werknemer moeten dat doen bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar. De dga kan echter pensioen opbouwen in eigen beheer. Vanaf 1 januari 2017 zal dat niet meer mogelijk zijn. De dga kan vanaf dat moment alleen nog nieuwe pensioenrechten opbouwen bij een professionele partij. Lees meer


03Woning, werk & inkomen

Ook op het gebied van woning, werk & inkomen staat er veel op stapel. Wat zijn de wijzigingen? Wat is niet meer of juist wel aftrekbaar? En wat betekent dit voor mijn huis en voor mijn inkomen? Hieronder een overzicht uit de Miljoenennota.
 • 52%-tarief inkomstenbelasting eerder bereikt
  In tegenstelling tot al eerder aangenomen plannen zal het 52%-tarief in de inkomstenbelasting in 2017 niet beginnen bij € 67.472 maar al bij € 67.072. Overigens is al in eerdere plannen aangenomen dat de schijf hieronder 40,80% bedraagt in 2017 (2016 40,40%).
 • Wijzigingen heffingskortingen
  De maximale algemene heffingskorting gaat in 2017 omhoog naar € 2.254 (2016: € 2.242). Overigens blijft de afbouw in de algemene heffingskorting (in 2017 4,787%) bestaan, zodat ook in 2017 vanaf een inkomen van rond de € 67.000 geen recht meer bestaat op de algemene heffingskorting. Lees meer
 • Aftrek scholingsuitgaven vervalt vanaf 2018
  Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Deze aftrekpost vervalt met ingang vann 2018. Lees meer
 • Wijziging toerekening schulden bij vruchtgebruik krachtens erfrecht
  Goederen waarop een vruchtgebruik rust worden in box 3 voor de blooteigendomswaarde bij de blooteigenaar in aanmerking genomen en voor de vruchtgebruikwaarde bij de vruchtgebruiker. Lees meer
 • Heffingsvrij vermogen in box 3 voor (niet-kwalificerende) buitenlands belastingplichtigen
  Bij beleidsbesluit van 25 april 2016 is ook goedgekeurd dat bij (niet-kwalificerende) buitenlands belastingplichtigen met een box 3-inkomen het heffingsvrije vermogen in aanmerking wordt genomen. Vanaf 1 januari 2017 wordt ook deze goedkeuring in wettelijke bepalingen opgenomen. 
 • Herziening voorschot en vaststelling toeslag binnen vijf jaar
  Herziening van een voorschot en vaststelling van een toeslag moet vanaf 1 januari 2017 geschieden binnen 5 jaar na de laatste dag van het berekeningsjaar. Lees meer
 • Invordering belastingen en toeslagen onder één regime vanaf 2019
  Voor toeslagen geldt een ander invorderingsregime dan voor belastingen. Dit heeft tot gevolg dat een burger die een toeslag en een belastingschuld moet terugbetalen, te maken krijgt met verschillende betalingsregelingen onder andere voorwaarden, een maandelijkse stroom aan verschillende berichten van verschillende instanties en afwijkende mogelijkheden van bijvoorbeeld kwijtschelding. Lees meer
 • Termijn opleggen aanslag schenkbelasting eigen woning van drie naar vijf jaar
  Bij de aanname van het Belastingplan 2016 is vorig jaar al de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning aangenomen. Lees meer
 • Toerekening vruchtgebruik krachtens erfrecht wettelijk geregeld
  In een beleidsbesluit van 21 februari 2014 was al goedgekeurd dat bij een vruchtgebruik dat krachtens erfrecht gevestigd is, de vruchtgebruiker de rente en kosten die hij betaalt op een schuld die de overledene is aangegaan en waarvan de eigendom bij de blooteigenaar ligt, in aftrek kan brengen als kosten voor de eigen woning. Met ingang van 1 januari 2017 zal deze goedkeuring in wettelijke bepalingen worden opgenomen. 
 • Rentemiddeling wettelijk geregeld
  Bij rentemiddeling wordt de boeterente vanwege vervroegde aflossing uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode door een opslag op de reguliere rente. Lees meer
 • Definitie woning in aanbouw wettelijk uitgebreid
  Op basis van jurisprudentie is sprake van een woning in aanbouw vanaf het moment dat sprake is van een bouwsel (er is bijvoorbeeld begonnen met heien of de fundering). Bij beleidsbesluit van 26 november 2014 is het begrip ‘woning in aanbouw’ nog breder gemaakt door een woning in aanbouw te achten als concrete stappen zijn gezet voor het in gang zetten van de bouwkundige werkzaamheden. Lees meer
 • Vervallen tijdsvoorwaarden kapitaalverzekering eigen woning 
  Een voorwaarde voor de vrijstelling voor een uitkering van een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning of een kapitaalverzekering van voor de Wet IB2001, is dat ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies/bedragen zijn voldaan. Lees meer
 • Geen verlies vrijstelling bij afkoop kapitaalverzekering eigen woning na goedkoper wonen
  In een beleidsbesluit van 6 december 2014 was al goedgekeurd dat de vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning niet gedeeltelijk verloren gaat bij afkoop nadat iemand goedkoper is gaan wonen. Lees meer
 • Maximum hypotheek eigen woning
  De maximaal te verkrijgen hypotheek ten opzichte van de waarde van de eigen woning gaat per 1 januari 2017 verder omlaag, naar 101% van de woningwaarde. Vanaf 2018 kan niet meer worden geleend dan de woning waard is.
 • Box 3-heffing: de aangepaste vermogensrendementsheffing
  De belastingheffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, wordt per 1 januari 2017 ingrijpend aangepast. Dit was reeds aangekondigd in het Belastingplan 2016. Lees meer

04Personeel

Op personeelsgebied laat de Miljoenennota niet veel veranderingen zien. Toch wil Confianza onderstaande maatregelen met je delen. 
 • Eindheffingsloon uitgesloten van loonbegrip S&O-afdrachtvermindering
  Eindheffingsloon is loon waarover de werkgever in plaats van de werknemer de belasting betaalt. In de praktijk werd dit eindheffingsloon als niet tot het loonbegrip voor de S&O-afdrachtvermindering gerekend. Deze praktijk wordt vanaf 1 januari 2017 in wettelijke bepalingen vastgelegd.
 • Loonkostenvoordeel (LIV)
  Werkgevers die werknemers met een relatief laag loon (LIV’s) in dienst hebben krijgen vanaf 1 januari 2017 een loonkostenvoordeel. Vereist is dan wel dat sprake is van een baan van ten minste 1.248 uur op jaarbasis. In 2017 is een samenloop mogelijk tussen de huidige premiekortingen en het LIV. Lees meer

05Overige maatregelen

Tot slot brengen we je graag op de hoogte van de overige maatregelen uit de Miljoenennota. Meer weten over monumentenpanden, dividendbelasting en betalingsregelingen? Lees dan snel verder!
 • Aftrek monumentpanden vervalt vanaf 2017
  De aftrek monumentenpanden stelt particuliere eigenaren in staat de kosten van onderhoud van hun rijksmonumentenpand fiscaal in aftrek te brengen. Deze aftrekpost vervalt met ingang van 2017. Lees meer
 • Teruggaafregeling dividendbelasting voor niet-ingezetenen
  Een niet-ingezeten natuurlijk persoon en een niet-ingezeten lichaam met Nederlandse aandelen kan op verzoek teruggaaf van ingehouden dividendbelasting krijgen. Lees meer
 • Ruimere betalingsregelingen belastingschulden vanaf 2019
  Door de stroomlijning naar één invorderingsregime komt een standaardbetalingsregeling voor belastingschulden van maximaal twaalf maanden (nu: vier maanden) met een minimale betaling van € 50 per maand. Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Ondernemen

03 Woning, werk & inkomen

04 Personeel

05 Overige maatregelen

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling